Prejsť na obsah
Knižnica FEI

 

Po vstupe na webové stránky ISI Web of Knowledge si pre citačnú analýzu zvolíme Web of Science a ďalej si vyberieme vhodnú databázu a časové rozpätie. Na vyhľadávanie citácií si treba vybrať ponuku Cited Reference Search.

Na úvodnej obrazovke sú ikony na navigáciu po databáze, krátka informácia o zvolenej databáze alebo databázach, informácia o vybranom časovom rozpätí a tri vyhľadávacie polia: CITED AUTHOR, CITED WORK a CITED YEAR(S).

CITED AUTHOR Meno autora treba zadať v tvare: priezvisko  medzera  iniciálky krstných mien (bez diakritiky).
Pri zadávaní mena autora si treba uvedomiť, že väčšinou môžeme hľadať len podľa prvého autora. Podľa ďalších autorov možno vyhľadávať iba vtedy, ak daná práca vyšla v časopise zahrnutom v citačných indexoch a ako taká je uvedená vo Web of Science.
CITED WORK Hľadaná práca je charakterizovaná odkazom na časopis. Tu treba používať skratky tak, ako ich majú zavedené v ISI, preto je nevyhnutné použiť ponúkaný zoznam časopisov a ich skratiek (link na konci príkladu pred okienkom).
CITED YEAR(S) Možno uviesť niekoľko rokov spojených operátorom OR alebo rozsah rokov spojených pomlčkou.

Poznámka: Príklady ako písať do jednotlivých polí sú uvedené nad okienkami pre zápis.


Po vyplnení aspoň jedného poľa, zvyčajne mena autora, urobíme hľadanie cez príkaz "Search". Výsledkom je zoznam prác, ktoré boli citované v iných publikáciách v tvare: 

Select Times Cited* Cited Author Cited Work Year Volume Page Article ID View Record
  2 WIGGINS G LARVAE N AM CADDISFL 1998        
  32 ...Wiggins G NEUROLOGY 1998   51 1465   View record
* Times Cited udáva počet citácií pre všetky databázy vo Web of Science a všetky roky.

 

Prvé číslo na ľavej strane udáva, koľkokrát bol daný článok citovaný. Uvádzanie mien len s iniciálami krstných mien sťažuje identifikáciu prác konkrétneho autora (frekventované priezviská ako Kováč, Novák a pod.) a mnohokrát treba zoznam citovaných prác prezrieť a rozhodnúť, ktorá publikácia skutočne patrí danému autorovi. Plný záznam publikácie je pod odkazom "View Record", ak bola takáto práca spracovaná pre Science Citation Index®. Publikácie nezahrnuté do citačných indexov nemajú aktívny hypertextový odkaz. Na citované práce sa nevzťahujú nijaké časové obmedzenia, pretože sa preberajú do indexov tak, ako boli v prácach uvedené v prehľade použitej literatúry. Pri preberaní zoznamu odkazov z primárnych zdrojov Science Citation Index® alebo inak Web of Science® uvádzajú len prvého autora! Iba v prípade, že ide o prácu, ktorá bola prevzatá (titul zahrnutý do sledovania pre citačné indexy) ako primárny zdroj, bude mať táto publikácia v databáze úplnú bibliografickú citáciu vrátane všetkých mien spoluautorov, a takáto práca bude zachytená v zozname citovaných prác aj vtedy, keď autor nie je uvedený na prvom mieste. Na túto skutočnosť nás upozorní vzhľad záznamu, kde vidíme, že meno autora je odsadené a pred menom sa nachádzajú tri bodky. Po zvážení všetkých faktorov zaškrtneme malé okienko vľavo pred citovanou prácou a cez príkaz "FINISH SEARCH" dostaneme zoznam publikácií, ktoré citujú danú prácu.

Zo zoznamu vyhľadaných publikácií (citácií) vylúčime autocitácie, ostatné publikácie označíme zaškrtnutím malého okienka pred záznamom a tlačidlom "SUBMIT" (nachádza sa vpravo) načítame zoznam publikácií bez autocitácií.  Po tomto kroku pribudne na stránke ďalšie tlačidlo "MARKED LIST" a práve cez tento príkaz sa na obrazovku načítajú označené publikácie spolu s dialógovým oknom, kde si vyberieme z možností výberu polí, ktoré chceme mať vo výstupe. V tom istom dialógovom okne sú aj ďalšie možnosti na voľbu, a to, či chceme vytlačiť výstup, uložiť súbor alebo exportovať záznamy. Na citačnú analýzu postačí ponechať mená autorov, názov práce a odkaz na zdroj. Poslednou z možností výberu v dialógovom okne je možnosť predvoľby automatického mazania zoznamu z "Marked List" po uložení, vytlačení, alebo exporte výsledkov. Toto je dôležité, lebo pri ďalšom hľadaní by tieto záznamy zostali v zozname a skreslili by nasledujúce výsledky. Vhodným a jednoduchým formátom na výstup je formát "Field tagged", pretože zabezpečí zachovanie rozdelenia. 

Citačná analýza

Pre potreby akreditácie, evalvácie, alebo iných hodnotení odporúčame vyhľadať citácie podľa prvého autora a zaznamenať ich týmto spôsobom:
1. Otvoriť si súbor v textovom editore (vhodný je napr. WordPad).
2. Z databázy SCI urobiť kópiu záznamu autorovej práce, a to buď skopírovaním skráteného záznamu, ak celá citovaná práca nie je v SCI, alebo skopírovaním bibliografického záznamu, ku ktorému sa dostaneme cez "View record".
3. Potom vyhľadáme citácie k takto zaznamenanej práci a kópiu ich zoznamu uložíme pod záznam autorovej práce.

 

Príklad citačnej analýzy vhodnej ako podklad na ďalšie vyhodnocovanie:

 

 • 1. WIGGINS G            LARVAE N AM CADDISFL            1998

         1. Huamantinco AA, Nessimian JL
  A new Neotropical genus and species of Odontocerinae (Trichoptera: Odontoceridae) from Southeastern Brazil
  AQUATIC INSECTS 26 (3-4): 281-288 SEP-DEC 2004

 

 • 2. Title: MRI of the occipital cortex, red nucleus, and substantia nigra during visual aura of migraine
  Author(s): Welch KMA, Cao Y, Aurora S, Wiggins G, Vikingstad EM
  Source: NEUROLOGY 51 (5): 1465-1469 NOV 1998

         2. Author(s): Bussone, G
  Title: Pathophysiology of migraine
  Source: NEUROLOGICAL SCIENCES, 25: S239-S241 Suppl. 3 OCT 2004

  Acceptable Use Policy
  Copyright © 2004 The Thomson Corporation