Prejsť na obsah
Knižnica FEI

Podľa medzinárodného štandardu ISO 690 a ISO 690-2

B i b l i o g r a f i c k ý   o d k a z  je záznam obsahujúci údaje o dokumente, ktorý autor bezprostredne použil pri písaní svojej práce. V zozname bibliografických odkazov sa odkazy usporiadajú abecedne podľa prvého údaja alebo podľa čísel, ktoré zodpovedajú označeniu citácie v texte.

C i t á c i a  je skrátené označenie citovaného dokumentu priamo v texte podľa jednej z troch používaných metód citovania. Citácia slúži na spojenie citovaného miesta so záznamom o citovanom dokumente, ktorý je v zozname bibliografických odkazov.

Pri tvorbe bibliografických odkazov a pri citovaní treba dodržiavať tieto všeobecné pravidlá:

 • odkaz musí presne identifikovať prameň, aby ho bolo možné bez ťažkostí vyhľadať,
 • v celej publikácii treba použiť rovnakú techniku citovania,
 • údaje sa preberajú tak, ako sú uvedené v dokumente, iné písma sa prepisujú do latinky,
 • poradie údajov v odkaze vrátane interpunkcie je záväzné,
 • hlavný názov a podnázov píšeme kurzívou. Ak sa však odkaz týka článku z časopisu alebo zborníka, kurzívou napíšeme len názov zdrojového dokumentu,
 • vlastné doplnky, prípadne opravy zjavných chýb opisovaného prameňa uvádzame v zátvorkách,
 • názvy štátov, názvyčasopisov a niektoré termíny môžeme skracovať podľa noriem ISO 3166 , ISO 4 a ISO 832.

Informácie k bibliografickým odkazom nájdete napríklad v publikáciách:
BIELIKOVÁ, M.: Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava : STU, 2000. 158 s. ISBN 80-227-1329-5.
KATUŠČÁK, D.: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra: Engima, 2004. 162 s. ISBN 80-89132-10-3

Príklady bibliografických odkazov:


(tučným písmom uvádzame povinné údaje odkazu)

1. Odkaz na knižnú publikáciu:

 • jeden až traja autori:
  LAMOŠ, F., POTOCKÝ, R. Pravdepodobnosť a matematická štatistika. 1.vyd. Bratislava : Alfa, 1989. 344 s. ISBN 80-8046-020-5.
        (Ak krstné mená rozpisujeme, medzi autorov dávame pomlčku)
 • viac ako traja autori:
  SÝKORA, F. et al. Telesná výchova a šport. 1.vyd. Bratislava : SPN, 1980. 35 s. ISBN 80-8046-020-5.
        (Uvádzame jedno, dve alebo tri prvé mená. Ostatné vynecháme a namiesto nich napíšeme skratku et al. alebo a i.)
 • neznámy autor:
  Jadrová fyzika a technika :
  Terminologický výkladový slovník.
  2.rev.vyd. Ed. S. Šmatlák. Bratislava : ALFA, 1985. 235 s. ISBN 80-8256-030-5.
        (Podnázov sa môže zapísať vtedy, ak to uľahčí identifikáciu dokumentu. Od názvu sa oddeľuje medzerou, dvojbodkou a medzerou.)

2. Odkaz na príspevok v knižnej publikácii:

STEINEROVÁ, J. Základy filozofie človeka v knižničnej a informačnej vede. In Kimlička, Š. Knižničná a informačná veda na prahu informačnej spoločnosti. Bratislava: Stimul, 2000. ISBN 80-2274-035-2, s. 327-334.

3. Odkaz na príspevok v zborníku:

VOJVODA, M. On the Hash Functions. In Photonics '95. Prague : CTU, 1995, pp. 159-161.
       (Dlhý názov sa môže skrátiť v prípade, ak sa tým nestratí podstatná informácia. Nikdy sa neskracuje začiatok názvu. Všetky vynechávky treba označiť znamienkami vypustenia " ... ")

4. Odkaz na článok v časopise:

BARANČOK, D. The effect of semiconductor surface treatment on LB film/Si interface. In Physica Status Solidi /a/, ISSN 0031-8965, 1995, vol.108, no.2, pp. K 87-90.

5. Odkaz na patentové dokumenty:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky: Spôsob výroby tesnenia valivých ložísk. Majiteľ a pôvodca patentu: Vladimír Lukáč. Slovenská republika. Patentový spis, 278399. 1997-03-05.

6. Odkaz na zákony, normy a odporúčania:

Zákon č. 131/2002 z 21. februára 2002 o vysokých školách.
ISO 690:1987, Documentation, Bibliographic References.

7. Odkaz na kvalifikačnú prácu:

BIELIKOVÁ, M. Príspevok k tvorbe konfigurácie softvérového systému s využitím znalostí. Bratislava : FEI STU, 1995. 136 s. Kandidátska dizertačná práca.

8. Osobná korešpondencia a rukopisy:

KUCIANOVÁ, Anna. Slovenská národná knižnica, Nám. J.C.Hronského 1, Martin. Nový knižničný zákon. 6.marca 2001. Osobná komunikácia.

KIMLIČKA, M. Manažment záznamov v knižniciach. 2001.
15 s. Rukopis.

9. Odkaz cez sprostredkujúci zdroj:

BANGEMANN, M. et al. Europe and the Global Information Society. Bruxelles: European Union, 1994. Zdroj: VLASÁK, R. Hospodářsky vyspělá část světa buduje informační společnost. In Infocus, 1995, roč.1, č.4, s. 112.

10. Odkazy na zdroje v elektronickej forme:

Pri využívaní informácií z elektronických dokumentov treba dodržiavať tieto zásady:
 • uprednostňujeme autorizované súbory solídnych služieb a systémov,
 • zaznamenáme dostatok informácií o súbore tak, aby ho bolo opäť možné
 • vyhľadať,
 • urobíme si kópiu použitého prameňa v elektronickej alebo papierovej forme,
 • za verifikovateľnosť informácií zodpovedá autor, ktorý sa na ne odvoláva.
Na zápis elektronických dokumentov platia tie isté pravidlá ako na zápis “klasických”. Navyše treba uviesť tieto údaje:
- druh nosiča [online], [CD-Rom], [disketa], [magnetická páska]
- dátum citovania (len pre online dokumenty)
- dostupnosť (len pre online dokumenty)
Poradie prvkov odkazu je nasledovné: Autor. Názov. In Názov primárneho zdroja: Podnázov. [Druh nosiča]. Editor. Vydanie alebo verzia. Miesto vydania: Vydavateľ, dátum vydania. [Dátum citovania]. Poznámky. Dostupnosť. ISBN alebo ISSN.
 • Elektronické publikácie:
HLOCKÁ, M. , ANTOL, L. Riadenie osvetlenia zbernicovými systémami z pohľadu racionalizácie. In. Energetická efektívnosť 2000. [CD-Rom]. Banská Bystrica: PPA, 2000. ISBN 80-92123-10.

KRIŠTOFIČOVÁ, E., JURČACKOVÁ, Z. Terminologický slovník z knižničnej a informačnej vedy. [CD-Rom]. Bratislava : Stimul, 1999.
Požiadavky na systém: 32MB RAM; MS Windows; CD-Rom mechanika. ISBN 80-88982-12-X.
 • Zdroje z internetu – online dokumenty:

TKAČÍKOVÁ, D. Když se řekne digitální knihovna ... In Ikaros. [online]. 8/3 1999. [cit: 2000-06-05]. Dostupné na internete: ‹http://ikaros.ff.cuni.cz/ ikaros/ 1999/c08/usti/usti_tkacikova.htm›. ISSN 1212-5075.

PASC-L (Public Access Computer Systems Forum). [online]. Houston : University of Houston Libraries. June 1989. [cit: 1995-05-07]. Dostupné na: ‹listserv@uhupvm.uh.edu›


KATUSCAK [Katuščák], D. Marc 21. [online].
Správe pre: diskusná skupina Akademické knižnice. 10. nov. 2001. [cit: 2001-11-11].

KOLLÁROVÁ, M. Využívanie databáz v rámci projektu eIFL Direct. [online].
Správa pre: Jana Krajnová. 08. Apr. 2002; 15:34:03. [cit: 2002-04-12]. ‹krajnova@utd.elf.stuba.sk›

Techniky citovania

Poznáme tri techniky citovania. Všetky sú rovnocenné, ale nemožno ich použiť naraz. V jednej práci treba používať rovnakú metódu citovania a k nej prislúchajúci spôsob tvorby zoznamu bibliografických odkazov.

1. Metóda číselných odkazov

Citácie sú spojené s bibliografickým odkazom poradovým číslom v tvare indexu alebo čísla v zátvorke. Odkazy v zozname na konci práce budú usporiadané podľa týchto poradových čísel. Viacero citácií toho istého diela bude mať rovnaké číslo.

Príklad:
..... podľa Seilerovej (13) je táto metóda dostatočne rozpracovaná na to, aby sa mohla všeobecne používať v ....

      Na stránke pod čiarou bude:
_________________
12. STIEG, R.G. The information needs of historians. 1981.
13. SEILEROVÁ, B. Človek vo filozofickej antropológii. 1995.

A v zozname bibliografických odkazov na konci práce:
12. STIEG, R.G. The information needs of historians. College and research Libraries. 1981, vol.42, no.6, pp.549-551.
13. SEILERovÁ, B. Človek vo filozofickej antropológii. Bratislava : IRIS, 1995. 152 s.
14. HOMOLA, D. ...........

2. Metóda priebežných poznámok

Citácie sú spojené s bibliografickým odkazom poradovým číslom v tvare indexu alebo čísla v zátvorke. Tieto čísla odkazujú na poznámky, v ktorých môžu byť odkazy na citácie. Ak sa nejaký dokument cituje viackrát, každá citácia bude mať odlišné číslo. Odkazy v zozname na konci práce budú usporiadané podľa týchto poradových čísel.

3. Metóda prvého údaja a dátumu

V texte sa uvedie v zátvorkách prvý údaj (priezvisko autora alebo prvé slovo z názvu) a rok vydania citovaného dokumentu. Odkazy v zozname na konci práce budú usporiadané abecedne podľa prvého údaja.

Príklad:
....... Treba však rozlišovať viac typov referátov (Mc Millan, 1997): 1. zhrňujúci typ, 2. historická review, .........

      V zozname bibliografických odkazov na konci práce bude nasledovné:
Kraus, M. 1996. Používatelia ...
Lang, K. 1987. The Writers Guide to Desktop Publishing. London : Academic Press, 1987. 254 p.
McMillan, V.E. 1997. Writting Papers in the Biological Sciences. 2nd Ed. Boston : Belford Books, 1997. 158 p.
Papík, R. 1992. Naučte se číst. Praha : Grada, 1992. 32 s.
																																								Kraus, M. 1996. Používatelia ...Lang, K. 1987. The Writers Guide to Desktop Publishing.   London: Academic Press, 1987. 254 p.McMillan, V.E. 1997. Writting Papers in the Biological  Sciences. 2nd Ed. Boston: Belford Books, 1997.   158 p.Papík, R. 1992. Naučte se číst. Praha: Grada, 1992.  32 s.