Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
img  

ERASMUS + študijný pobyt v zahraničí

ERASMUS+ mobilita je absolvovanie časti štúdia (na každom stupni štúdia spolu maximálne 12 mesiacov, minimálna dĺžka štúdia je 3 mesiace - týka sa študentov, ktorí budú pracovať na záverečnej práci) v zahraničí s čiastočnou finančnou podporou z Európskej únie.

Mobilitu môže absolvovať každý riadne zapísaný študent, ktorý ukončil prvý ročník Bc. štúdia a v čase vycestovania je riadne zapísaný do druhého ročníka bakalárskeho štúdia.


Ako sa stať ERASMUS+ študentom?

 • Študent si vyberie univerzitu, s ktorou má jeho fakulta platnú ERASMUS+ dohodu v danom akademickom roku, v ktorom plánuje študent vycestovať (http://www.stuba.sk/zahranicne-partnerske-institucie/erasmus-dohody-platne-v-roku-2012-2013-a-2013-2014.html?page_id=1849)

 • Študent vyplní v AIS:
  1. on-line ERASMUS+ prihlášku
   (spustenie možnosti podávania prihlášok v AIS k 7. 12. 2015)
   Prihláška je dostupná cez "Portál študenta" v AIS STU, v aplikácii "Podanie prihlášky na výmenný pobyt". 
  2. doloží doklad o jazykovej znalosti študenta (kópia maturitného vysvedčenia, potvrdenie z Katedry jazykov, certifikát a pod.)
   Learning Agreement študent odovzdá až po ukončení výberového konania a priradení na zahraničnú univerzitu

 • Materiály uvedené v bodoch 1) a 2) odovzdá študent najneskôr do 15. januára 2016 fakultnému koordinátorovi:
  Mgr. Jana Jurkovičová (Projektové stredisko, č. dv. T139),
  jana.jurkovicova [at] stuba.sk, tel.: 02/602 91 310

Výberové kritériá:

- dokladovanie jazykových znalostí

- študijný priemer za ukončený akademický rok (v prípade, že počet prihlásených na danú univerzitu presahuje limit bilaterálnej dohody)

 • Výberové konanie zabezpečuje Projektové stredisko, zoznam nominovaných študentov za fakultu odovzdáva fakultný koordinátor na Útvar medzinárodných vzťahov Rektorátu.

 • Výsledky výberového konania budú zverejnené v systéme AIS a študenti, ktorí neprešli výberovým konaním budú informovaní prostredníctvom e-mailu.

 • Všetci nominovaní študenti budú formou e-mailu pozvaní na Informačný deň, kde sa dozvedia všetky podrobné informácie k ERASMUS+ študijnému pobytu.

 • Študenti, ktorých akceptuje zahraničná univerzita na ERASMUS+ mobilitu sú povinní vybaviť náležité dokumenty pred vycestovaním, dostaviť sa na študijné oddelenie FEI STU (p. Mižíková, tel.: 02/602 91 221) a podpísať si „Dohodu o vycestovaní študenta".

Podrobné informácie sú dostupné na stránke STU: http://www.stuba.sk/sk/erasmus-studijny-pobyt-v-zahranici.html?page_id=1818.