Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Výskumný projekt SALEIE  - Strategic ALignment of Electrical and Information Engineering in European Higher Education Institutions, číslo projektu No. 527877-LLP-1-2012-1-UK-ERASMUS-ENW, bol založený v rámci programu EÚ „Lifelong Learning Programme“ a bol riešený v období rokov 2012-2016. Tento projekt sa práve teraz končí. Preto by sme radi stručne informovali slovenskú ale aj medzinárodnú verejnosť o štruktúre, cieľoch a dosiahnutých výsledkoch tohto projektu a tiež poskytli informácie o internetových zdrojoch, kde sa nachádzajú podrobné a vyčerpávajúce informácie o tomto projekte. Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, ako oficiálny partner č. 14 v tomto projekte, bola zastúpená  Fakultou elektrotechniky a informatiky STU (FEI STU), (pozri:http://www.saleie.co.uk/projectsite/partners.php). Projekt SALEIE bol štruktúrovaný do siedmich pracovných oblasti (Workpackages – WP1-WP7). Tieto sa vzťahovali najmä na oblasť elektrotechnického a informatického inžinierstva v európskom vysokoškolskom priestore nasledovne

 • Manažment – WP1
 • Kvalita – WP2
 • Globálne výzvy – WP3
 • Rozšírenie prístupu k štúdiu a podpora študentov s nevýhodami (Dissabilities) – WP4
 • Politika a stratégia - WP5
 • Disseminácia – WP6
 • Propagácia výsledkov – WP7.

FEI STU bola zaangažovaná hlavne v aktivitách WP3, WP5 and WP5.

Projekt SALEIE sa venuje hlavne podpore združovania a spolupráci kvalifikovaných študentov a absolventov vysokoškolských študijných programov v celej Európe v oblasti elektrotechnického a informatického inžinierstva najmä prostredníctvom skúmania ponúk a odporúčaní, týkajúcich sa štruktúry študijných programov (kurikula), politiky ich tvorby a riadenia, odstraňovania prístupových bariér pre angažovanie sa študentov v oblasti medzinárodných mobilít.  

Viac informácii na http://www.saleie.co.uk/index.php.

 Ciele tohto projektu sú:

Vybudovať vzájomné spoločné chápanie potrieb absolventov VŠ štúdia pokiaľ ide o zručnosti, schopnosti a iné kompetencie, aby sa takto napomohlo európskym produkčným spoločnostiam adekvátne reagovať na súčasné globálne technické výzvy.

 • Pozdvihnúť súčasné chápanie akademických študijných programov a modulov v pojmoch technického obsahu a úrovne dosiahnutých výsledkov študenta ako prostriedku na zlepšenie zrozumiteľnosti popisu zručnosti a jeho vhodnosti pre absolvovanie mobility, akademického pokroku a zamestnanosti.
 • V súčasnosti sa často vyžaduje starostlivé skúmanie prihlášok na štúdium, keď študenti požadujú  získanie medzinárodných akademických skúseností (ako napríklad pracovné umiestnenie, mobilitu v rámci programu ERASMUS), aby bolo jasné, do akej miery študent spĺňa potrebné prerekvizity a do akej miery výmenný program v rámci mobility spĺňa požiadavky domovskej inštitúcie študenta.
 • Vybudovať spoločné chápanie súčasných praktík a postupov spojených s marketingovými činnosťami a s podporou študentov prichádzajúcich z nekonvenčného prostredia ako aj študentov so špeciálnymi potrebami. V tomto kontexte špeciálne potreby je potrebné zobrať do úvahy, ale nevylúčiť študentov s pohybovými problémami, dyslexiou a dyspraxiou, zrakovými a sluchovými problémami, mentálnym postihnutím ako je Aspergerov syndróm, autismus, depresia, fóbia a podobne.
 • Študenti so špeciálnymi potrebami často vyžadujú prispôsobenie infraštruktúry a vyučovacích praktík, prispôsobení, ktoré musia byť vykonané s citlivosťou k dotyčným študentom.

 

Špecifické ciele tohto projektu by mali vytvoriť :

 • Modelové študijné programy a modelové kurikula v oblastiach súčasných technických výziev
 • Podporu pre študentov s osobnými a špecifickými ambíciami počas ich štúdia a želaniami absolvovať časť študijného programu v zahraničí, napríklad prostredníctvom programu ERASMUS
 • Modely maximalizujúce prístupy k programom pre všetkých záujemcov o štúdium.

 

Vedúci projektu:
Anthony WARD
 (University of York);
email: tony.ward@york.ac.uk

STU-FEI - Partner projektu č.14
Jozef Jasenek, Vladimír Jančárik,
spoluriešitelia projektu (aktivity vo WP-3,4,5)