Prejsť na obsah
Pracoviská, špeciálne pracoviská, účelové zariadenia a špeciálne účelové zariadenia FEI STU

 

Knižnica fakulty je akademickou knižnicou, založenou v r. 1963. Jej činnosť a pôsobnosť upravuje zákon o knižniciach č. 183/2000 a interné smernice zriaďovateľa - Štatút KFEI STU a Knižničný poriadok KFEI STU.

Hlavným poslaním knižnice je budovanie a sprístupňovanie knižničných fondov a poskytovanie odborných knižnično-informačných služieb z vlastných aj vonkajších informačných zdrojov pre potreby štúdia, pedagogiky a výskumu na fakulte.

Knižnica disponuje okrem štandardných knižných titulov a knižničných služieb aj unikátnou časopiseckou zbierkou vedeckých a odborných periodík intenzívne a systematicky budovanou od roku 1990. Tieto fondy sú prístupné aj mimofakultným používateľom na prezenčné štúdium v študovni s možnosťou reprografie, absenčne len prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.

Profilácia knižničných fondov zodpovedá náplni študijných odborov a výskumu na fakulte a zahŕňa všetky oblasti elektrotechniky, elektroniky, elektromateriálového inžinierstva, jadrovej fyziky a techniky, merania a meracej techniky, informatiky, telekomunikácií a automatizácie. Významne je zastúpená aj matematika, fyzika a ekonómia.


Domovská stránka knižnice

Kontakt

Knižnica Fakulty elektrotechniky a informatiky STU
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava


tel.: 02 / 602 91 111
fax: 02 / 654 20 415
e-mail: kniznica [at] elf.stuba.sk
e-mail: pozicovna [at] elf.stuba.sk (pre výpožičné služby)

Skratka: KFEI STU
Sigla: BAD 010
           BA 310 (v katalógu KZP)

Vedúca knižnice:

Mgr. Jana Braunová
blok A, 1.posch., miestn. A-148
tel.: 02 / 602 91 408
e-mail: jana.braunova [at] stuba.sk