Prejsť na obsah
Študujte na našej fakulte

1. Všeobecné zásady a hľadiská na určenie odbornej spôsobilosti uchádzačov

Na inžinierske štúdium možno prijať absolventov bakalárskeho štúdia a absolventov s iným ukončeným vysokoškolským vzdelaním. Odborná spôsobilosť uchádzačov o inžinierske štúdium sa posudzuje na základe obsahu a výsledkov predchádzajúceho štúdia uchádzača doloženého príslušnými dokladmi a na základe výsledkov prijímacej skúšky v prípade, ak tak nie je možné urobiť na základe predložených dokladov o doterajšom štúdiu uchádzača.

2. Organizačné zásady

Uchádzač bude zaradený do prijímacieho konania, ak do stanoveného termínu podá vyplnenú „prihlášku na štúdium“ na predpísanom tlačive alebo elektronickou formou na pedagogické oddelenie FEI STU. Prihlášku na štúdium možno podať v období od 1. februára 2011 do 13. mája 2011. Dekan môže v odôvodnených prípadoch prijať prihlášku aj po tomto termíne. K prihláške na štúdium priloží uchádzač okrem požadovaných príloh aj potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v zmysle § 92, ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informáciu o výsledkoch štúdia na strednej škole uchádzač o inžinierske štúdium na tlačive prihlášky nevyplňuje.

Ak je z údajov v prihláške alebo z príloh k prihláške zrejmé, že uchádzač nespĺňa podmienky pre prijatie na inžinierske štúdium podľa všeobecných zásad a hľadísk, uvedených v čl. 1, resp. nie je predpoklad, že uchádzač do termínu konania prijímacej skúšky na inžinierske štúdium tieto podmienky splní, môže dekan v prípade takéhoto uchádzača prijímacie konanie okamžite zastaviť. Dekan zastaví prijímacie konanie aj v prípade tých uchádzačov, ktorí v stanovenom termíne nedodajú doklady vyžadované podľa týchto zásad. O zastavení prijímacieho konania uchádzača bezodkladne informuje písomnou formou.

Prijímacia skúška sa uskutoční v priebehu júla 2011. Uchádzač o  štúdium bude písomne upovedomený o termíne a spôsobe prijímacieho konania, termíne a mieste prijímacej skúšky a možnosti oboznámenia sa s okruhmi skúšobných otázok najneskôr jeden mesiac pred jej konaním.

Maximálny počet prijatých uchádzačov na inžinierske štúdium na jednotlivé študijné programy (kapacitu študijných programov) určuje na základe návrhov garantov jednotlivých študijných programov dekan po prerokovaní v Akademickom senáte FEI STU.

Kapacitné limity študijných programov inžinierskeho štúdia na FEI STU Bratislava na a. r. 2011/12.

Aplikovaná informatika
120
Aplikovaná mechatronika
100
Elektroenergetika
100
Fyzikálne inžinierstvo
 50
 Kybernetika  80
 Meracia a informačná technika  40
Mikroelektronika
100
Rádioelektronika
100
Robotika 
80
Telekomunikácie
120
     Spolu
890

Prílohy k prihláške.

Údaje o výsledkoch predchádzajúceho štúdia pre uchádzačov, ktorí boli alebo sú študentmi bakalárskeho štúdia na FEI STU, doplní k prihláške pedagogické oddelenie FEI STU. Ostatní uchádzači priložia výpis predmetov a známok získaných počas predchádzajúceho vysokoškolského štúdia potvrdený fakultou alebo vysokou školou, ktorá výpis vydala a doklad o ukončení štúdia (diplom). Uchádzač v prihláške uvedie jeden študijný program ponúkaný fakultou.

Uchádzač k prihláške môže priložiť doklady o významných výsledkoch jeho odbornej práce dosiahnutých počas jeho predchádzajúceho štúdia na vysokej škole.

3. Prijímacia skúška a hodnotenie prijímacieho konania

Hlavným poslaním prijímacej skúšky na inžinierske štúdium je overiť odbornú spôsobilosť uchádzača študovať vo zvolenom študijnom programe v prípade, že tak nie je možné urobiť na základe predložených dokladov o doterajšom štúdiu uchádzača. Obsah a formu prijímacej skúšky a kritériá prijatia uchádzača o štúdium stanoví dekan na základe návrhu garanta študijného programu.

Prijímaciu skúšku na inžinierske štúdium možno odpustiť, ak doklady predložené uchádzačom postačujú na posúdenie jeho odbornej spôsobilosti aj bez konania prijímacej skúšky.

Vyhodnotenie výsledkov prijímacej skúšky a návrh uchádzačov na prijatie na inžinierske štúdium vykonajú osobitne pre každý študijný program komisie pre posúdenie odbornej spôsobilosti uchádzačov, ktoré menuje dekan fakulty na návrh garantov študijných programov. V prípade, že počet uchádzačov o inžinierske štúdium, ktorí spĺňajú potrebnú odbornú spôsobilosť, prekračuje kapacitu študijného programu, určí komisia pre posúdenie odbornej spôsobilosti ich poradie podľa kvality, pričom sa zohľadňujú aj študijné výsledky a odborná práca uchádzača v predchádzajúcom štúdiu. O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe návrhu komisie.

Pokiaľ predchádzajúce štúdium uchádzača priamo nenadväzuje na obsah inžinierskeho štúdia, o ktoré má záujem, prijímacia komisia navrhne dekanovi obsah konverzného štúdia, ktoré je uchádzač povinný absolvovať navyše.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača spolu s odôvodnením sa doručí uchádzačovi v písomnej forme na adresu jeho trvalého bydliska uvedenej v prihláške.

4. Odvolanie proti rozhodnutiu dekana

Uchádzač môže požiadať o preskúmanie rozhodnutia dekana do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia dekana. Žiadosť sa podáva na pedagogickom oddelení FEI STU. Ak dekan žiadosti nevyhovie, postúpi ju v zmysle § 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov rektorovi STU.

 

V Bratislave, 28. 9. 2010

 

prof. Ing. Peter Ballo, PhD. doc. Ing. Ján Vajda, PhD.
 predseda AS FEI STU  dekan FEI STU