Prejsť na obsah
Študujte na našej fakulte

Ďalšie podmienky prijímania na bakalárske štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU na akademický rok 2015-16

V súlade s § 57 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákona o vysokých školách"), ako aj čl. 15, ods. 4 platného Štatútu FEI STU v Bratislave sa prijímacie konanie na bakalárske študijné programy na FEI STU na akademický rok 2015/16 bude riadiť týmito zásadami:

 1. Na prijímacom konaní sa zúčastnia všetci prihlásení uchádzači o štúdium bakalárskych študijných programov. Prihlášky na štúdium bakalárskych študijných programov sa podávajú do 30. 4. 2015. V odôvodnených prípadoch môže dekan prijať prihlášku aj v neskoršom termíne. O prijatí uchádzačov dekan rozhodne do 22. 6. 2015. Prijať možno len uchádzača, ktorý predloží všetky požadované doklady podľa bodu 2.

 2. Uchádzači o štúdium bakalárskych študijných programov na FEI STU vyplnia tlačivo "Prihláška na štúdium na VŠ", resp. elektronickú prihlášku. V prihláške uvedú prospech dosiahnutý na strednej škole na konci 2. a 3. ročníka (v prípade päťročného štúdia prospech na konci 3. a 4. ročníka). Uchádzač musí uviesť v prihláške názov študijného programu, o štúdium ktorého sa uchádza. Okrem toho môže uviesť v poradí osobnej preferencie aj názvy najviac dvoch ďalších študijných programov ponúkaných fakultou, na ktoré by mohol byť prijatý v prípade, že by nebol prijatý na zvolený študijný program z dôvodu prekročenia počtu uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať podľa bodu 13. K prihláške na štúdium priloží uchádzač do 30. 4. 2015 potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v zmysle § 92 zákona o vysokých školách. V prípade podania elektronickej prihlášky a platby prevodom s korektným variabilným symbolom podľa inštrukcií na vyplnenie elektronickej prihlášky nie je potrebné poslať potvrdenie o zaplatení. K prihláške je potrebné zaslať tieto prílohy:
  • Overené kópie vysvedčenia za vyššie uvedené ročníky štúdia. Pokiaľ študijné výsledky v prihláške potvrdí stredná škola, kópie týchto vysvedčení nie je potrebné prikladať.
  • Overenú kópiu maturitného vysvedčenia doručia na pedagogické oddelenie FEI STU bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do 10. 6. 2015.
  • Overené kópie diplomov a ocenení (nestačí potvrdenie o účasti na súťaži). Kópie všetkých dokladov sa uchádzačom nevracajú, zostanú natrvalo súčasťou dokladov uchádzača o štúdium.
  • V zmysle zákona č.596/2003 Z. z. zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, prinesú z ministerstva školstva potvrdenie o rovnocennosti (ekvivalencii), resp. rozhodnutie o uznaní absolvovanej strednej školy v zahraničí a ekvivalencii známok udelených zahraničnou školou.

 3. Prijímacia skúška sa nekoná. Uchádzači sa prijímajú na základe údajov o priebehu štúdia na strednej škole, ktorým sa priradí bodové hodnotenie. Pri určovaní bodového hodnotenia sa zohľadňuje priemer zo študijných priemerov na konci 2. a 3. ročníka (na školách s 5 ročným štúdiom na konci 3. a 4. ročníka) strednej školy (ďalej len priemer P). Takto získaný priemer P sa upraví koeficientom K zohľadňujúcim typ absolvovanej strednej školy:

  Typ absolvovanej strednej školy

  Koeficient K

  Gymnázium (kód študijného odboru xxxx5xx)

  Stredná priemyselná škola a stredná odborná škola so zameraním študijného odboru na elektrotechniku a informatiku (kód študijného odboru xxxx6xx)

  50

  Stredná priemyselná škola a stredná odborná škola bez zamerania študijného odboru na elektrotechniku a informatiku (kód študijného odboru xxxx6xx)

  Stredná odborná škola so zameraním študijného odboru na elektrotechniku a informatiku (kód študijného odboru xxxx4xx)

  30

  SOŠ bez zamerania na elektrotechniku a informatiku (kód študijného odboru xxxx4xx)

  0

  Bodové hodnotenie B sa priradí nasledovne:

  B = 200-50*P+K

  Uchádzači, ktorí maturovali z matematiky a dosiahli z jej externej časti aspoň 40%, alebo sa dobrovoľne zúčastnia prezenčnej formy súťaže z matematiky organizovanej FEI STU pre stredné školy a absolvujú dekanom stanovený test aspoň na 60%, budú zvýhodnení následným pripočítaním 20 bodov.

 4. Uchádzači, ktorí sa
  • umiestnili do 10. miesta na olympiádach (matematickej, fyzikálnej, programátorskej) aspoň na úrovni krajského kola, alebo sa zúčastnili republikového kola SOČ, súťaže Zenit, resp. iných porovnateľných celoslovenských alebo medzinárodných súťaží v odbore relevantnom k zvolenému študijnému programu na fakulte, alebo
  • dobrovoľne zúčastnia prezenčnej formy súťaže z matematiky organizovanej FEI STU pre stredné školy a absolvujú dekanom stanovený test aspoň na 80%,

  budú prijatí na zvolený študijný program.

 5. Uchádzači, na ktorých sa nevzťahuje bod 4, budú prijatí podľa poradia vyjadreného bodovým hodnotením zostaveného osobitne pre každý študijný program.
 6. Dekan má právo neprijať uchádzača, ktorý bol v minulosti opakovane (dvakrát a viac) prijatý na bakalárske štúdium na FEI STU na ľubovoľný študijný program.

 7. Na štúdium zvoleného študijného programu možno neprijať uchádzača, ak počet prijatých študentov výrazne prekračuje počty podľa bodu 13.

 8. Uchádzači, ktorí nemohli byť prijatí na štúdium nimi zvoleného študijného programu z dôvodu uvedeného v bode 7, ale splnili podmienky pre prijatie, budú prijatí na študijný program, ktorý si zvolili v druhom, resp. v ďalšom poradí, uvedenom v ich žiadosti o prijatie. Ak uchádzač neuviedol v prihláške ďalšie študijné programy, o štúdium ktorých sa uchádza v ďalšom poradí, dekan má právo uchádzača prijať na iný študijný program.

 9. V kompetencii dekana je do termínu začatia výučby dopĺňať stav prijatých uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov po stanovený počet zapísaných študentov do 1. roku bakalárskeho študijného programu z tých uchádzačov o štúdium, ktorí vyhoveli podmienkam na prijatie na zvolený študijný program, ale neboli prijatí z dôvodu prekročenia počtu uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať podľa bodu 13.

 10. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. O takomto prijatí rozhodne na základe žiadosti uchádzača dekan fakulty. Uchádzač je povinný túto žiadosť doručiť na pedagogické oddelenie fakulty najneskôr do 10. 6. 2015, resp. do 24. 7. 2015 v rámci druhého kola prijímacieho konania, ak ho dekan vyhlási.
 11. Uchádzači, ktorí nesplnili stanovené podmienky na prijatie, nebudú prijatí na štúdium bakalárskych programov na FEI STU.

 12. Uchádzači môžu požiadať o preskúmanie rozhodnutia dekana do ôsmich dní od jeho doručenia. Žiadosť sa podáva na pedagogickom oddelení FEI STU. Ak dekan žiadosti nevyhovie, postúpi ju v zmysle § 58 zákona o vysokých školách rektorovi STU.

 13. Počty uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na štúdium príslušného študijného programu:
  • Aplikovaná informatika
   350
  • Automobilová mechatronika
   100
  • Elektronika
   100
  • Elektrotechnika
   100
  • Robotika a kybernetika
   100
  • Telekomunikácie
   100
  SPOLU 850
 14. Externé bakalárske štúdium, ani denné štúdium dištančnou metódou sa v bakalárskom stupni v akademickom roku 2015/16 na FEI STU neotvára, preto sa na tieto typy štúdia prihlášky nebudú prijímať.

 15. Dekan môže vyhlásiť druhé kolo prijímacieho konania na bakalárske študijné programy. V prípade, že ho vyhlási, lehota na podanie prihlášky a všetkých príloh je 24. júla 2015.

V Bratislave, 20. 6. 2014

prof. Ing. František Uherek, PhD.
predseda AS FEI STU 
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
dekan FEI STU