Prejsť na obsah
Prijímacie konanie na bakalárske štúdium na akademický rok 2022 / 2023

Vstup do elektronickej prihlášky nájdete na webovej adrese http://is.stuba.sk/prihlaska/.

Prihlasovacie údaje je potrebné si uchovať, prípadne zmeniť pre ľahšie zapamätanie.

Informácie o kompletnosti e-prihlášky, doplnenie údajov

Sekcia Osobné údajeAdresa uchádzača:  tu je potrebné zadať všetky požadované údaje

Sekcia  Známky za strednú školu:

  • Pri vyplňovaní údajov o strednej škole, nezabudnite uviesť odbor strednej školy a rok maturity. Taktiež nezabudnite uviesť odkiaľ sa hlásite – stredná škola, vysoká škola alebo iné.

Ak maturujete v r. 2020 na štvorročnej strednej škole, vypíšte všetky koncoročné známky za 2. - 3. ročník strednej školy do stĺpcov II. - III. Nestačí vyplniť známky za už predvolené predmety. Musia tam byť všetky známky uvedené na vysvedčení okrem známky za Správanie.

Ak maturujete v r. 2020 na päťročnej strednej škole, alebo na následnom nadstavbovom štúdiu vypisujete všetky koncoročné známky za 3. - 4. ročník (teda za posledné 2 roky) do stĺpcov  II. - III.

Naskenované obidve strany vysvedčenia (okrem maturitného) môžete vložiť do časti Dokumenty v e-prihláške, alebo zaslať poštou overené kópie vysvedčení na Pedagogické oddelenie fakulty. Akceptujeme iba overenú kópiu maturitného vysvedčenia doručenú poštou prípadne osobne na Pedagogické oddelenie.

Úroveň maturitnej skúšky s hodnotou „nešpecifikovaná" vyberajte v prípade, že ste vykonali maturitnú skúšku v dobe, kedy neprebiehalo rozlíšenie podľa úrovní.  Známka sa vypisuje do posledného stĺpca Interná časť - známka.

Evidencia rozpracovaných prihlášok

V časti Údaje o prihláške cez Vstup máte možnosť uviesť aj alternatívny študijný program.

V časti Dokumenty  uchádzač vkladá dokumenty a zároveň má informácie o stave prijatia jednotlivých dokumentov zo strany Pedagogického oddelenia.

V časti Podanie e-prihlášky vykoná uchádzač posledný krok  a to samotné podanie prihlášky, kliknutím na Záväzne podať e-prihlášku.

Pri platbe cez Internet banking je dôležité použiť správny variabilný symbol – evidenčné číslo prihlášky vygenerované systémom, inak vaša platba nemôže byť identifikovaná. Identifikácia platby neprebieha automaticky, trvá nejaký čas.
Ak budete platiť poštovou poukážkou, doklad o zaplatení – ústrižok naskenujte do časti Dokumenty. Takúto platbu nemôže systém spárovať.

Poplatok: 20,- €


Číslo účtu:
SK06 8180 0000 0070 0008 4998


Variabilný symbol: vygenerovaný systémom - evidenčné číslo prihlášky

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je podmienkou prijatia na štúdium.

  1. Už som užívateľom systému e - prihlášok

Do systému vstupujete cez 2. možnosť, teda Vstúpiť do systému e - prihlášok ako užívateľ e - prihlášok, iba vtedy, ak poznáte svoje prihlasovacie meno a heslo na vstup do prostredia evidencie e - prihlášok. Pri následnom založení a vyplnení prihlášky použijete vyššie opísaný postup.

  1. Už som užívateľom AIS

V prípade, že ste užívateľom AIS, nemusíte sa registrovať ako nový užívateľ systému, ale použijete pri prihlásení svoje prihlasovacie meno a heslo. Pri následnom založení a vyplnení prihlášky použijete vyššie opísaný postup.


Zobrazenie získaných bodov v prijímacom konaní a návrh prijímacej komisie

Pridelené body uvidíte, ak kliknete na http://is.stuba.sk a potom na Výsledky prijímacích skúšok a zadáte rodné číslo bez lomky.

Návrh prijímacej komisie na prijatie je zobrazený v tej istej časti, kde sú uvedené aj získané body, a to pod označením Rozhodnutie (nezadané/prijatý/neprijatý). Právoplatné písomné rozhodnutie o prijatí na fakultu vám však môžeme poslať až potom, keď od vás dostaneme overenú kópiu maturitného vysvedčenia.

O prijatí uchádzačov rozhodne dekan do 18. mája 2020.

Zápisy prijatých uchádzačov budú na našej fakulte prebiehať 15. - 16. júna 2020.