Prejsť na obsah
Prijímacie konanie na bakalárske štúdium na akademický rok 2021 / 2022

Pri vypĺňaní postupujte presne podľa pokynov na tlačive. Píšte, prosím, veľkým tlačeným písmom a čitateľne. Nezabudnite vyplniť všetky kolónky, hlavne:

 • dátum a miesto narodenia, národnosť a kontakt na vás - telefón a e-mail (v prípade nejasností vás môžeme kontaktovať, je to takto rýchlejšie)
 • korešpondenčnú adresu vyplňte, len ak je rozdielna od adresy trvalého pobytu a prajete si doručovanie pošty na túto adresu,
 • študijné programy vyplňte v poradí vašej priority, môžete uviesť najviac 3 programy (v prípade, že záujem uchádzačov prevýši kapacitný limit študijného programu, môžete byť zaradený do ďalšieho podľa poradia v akom sú programy v prihláške uvedené).
 • Ak maturujete v školskom roku 2019/2020, v časti prospech vyplníte všetky známky (nestačia len matematika, fyzika,... musia tam byť všetky predmety uvedené na  vysvedčení okrem známky za správanie) z koncoročných vysvedčení za 2. a 3. ročník a k prihláške musíte priložiť aj overené kópie vysvedčení za 2. a 3. ročník a overenú kópiu maturitného vysvedčenia.
  Ak maturujete v r. 2020 na päťročnej strednej škole, alebo na následnom nadstavbovom štúdiu, vypisujete všetky koncoročné známky za 3. - 4. ročník (teda za posledné 2 roky) do stĺpcov II. - III. Stĺpec IV - nevyplňujte! V prihláške, prosím, vyznačte, že ste študentom 5-ročného štúdia.
 • K prihláške priložte doklad o zaplatení správneho poplatku - 20,- €
  (ústrižok šeku, prevodný príkaz banke, výpis z účtu), z ktorého musí byť jasné priezvisko a meno uchádzača, za ktorého bol správny poplatok uhradený. V opačnom prípade vznikne problém s identifikáciou platby.
  Poplatok zašlite na účet: SK06 8180 0000 0070 0008 4998
  Variabilný symbol: 6106
 • Prihlášku nezabudnite podpísať.

Váš životopis a lekárske potvrdenie nevyžadujeme. Lekárske potvrdenie je potrebné doložiť len v prípade, ak máte zdravotné problémy, ktoré by mohli byť prekážkou štúdia na našej fakulte.

Vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s ostatnými dokladmi nám doručte poštou najneskôr do 30. apríla 2020 na adresu:

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenská technická univerzita
Pedagogické oddelenie
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava 1

Prihlášku spolu s dokladmi môžete doručiť aj osobne do podateľne FEI STU.

O prijatí uchádzačov rozhodne dekan do 18. mája 2020.

Zápisy prijatých uchádzačov budú na našej fakulte prebiehať 15. – 16. júna 2020.