Prejsť na obsah
Študujte na našej fakulte

Účasť na prezenčnej súťaži v matematike, pripravená pre uchádzačov o bakalárske štúdium na FEI STU, je dobrovoľná. Súťaž umožňuje uchádzačom overiť si svoje znalosti matematiky a zároveň v prípade dobrého výsledku zlepšiť si svoje bodové hodnotenie v rámci prijímacieho konania na bakalárske štúdium na FEI (viď „Ďalšie podmienky prijímania na bakalárske štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU na akademický rok 2015-16").

Súťaž spočíva v prezenčnom teste z matematiky v rozsahu osnov pre stredné školy. Testy prebehnú v týždni od 8. 6. 2015 vo vybraných mestách na Slovensku. Nutnou podmienkou na súťaži je, aby uchádzač o bakalárske štúdium najneskôr do 30. 4. 2015 zaslal na Pedagogické oddelenie FEI kompletnú prihlášku (vyplnenú papierovú, elektronickú + vytlačenú s potvrdeným prospechom zo strednej školy, resp. overenými kópiami vysvedčení za strednú školu, uhradený poplatok za prijímacie konanie - viď Ďalšie podmienky prijímania na bakalárske štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU na akademický rok 2015-16) a zaslal návratku potvrdzujúcu záujem o účasť tak, aby táto bola najneskôr dňa 22. 5. 2015 doručená na Pedagogické oddelenie FEI. Návratku dostane uchádzač na kontaktnú adresu po zaslaní prihlášky na štúdium. O konkrétnom dátume a čase a mieste konania testu sa uchádzač dozvie z webovej stránky fakulty.

Uchádzač o štúdium, ako aj iní záujemcovia, sa môžu zúčastniť internetového on-line kurzu matematiky, ktorého cieľom je preopakovať si vedomosti a zdokonaliť sa v matematike v rozsahu osnov stredoškolskej látky. Kurz je doplnený v každej časti kontrolným testom, pomocou ktorého si môže študent overiť úroveň svojich vedomostí. Účasť je absolútne dobrovoľná a bezplatná a neviaže sa na prihlášku na našu fakultu a prezenčný test z matematiky uvedený vyššie. Kurz bude aktívny po 22. 9. 2014.