Prejsť na obsah
Prijímacie konanie na bakalárske štúdium na akademický rok 2021 / 2022

Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“), v súlade s §27 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v súlade s čl. 6 Štatútu STU a v súlade s Pravidlami a podmienkami prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU schválil na svojom zasadnutí dňa 28. júna 2016 nasledovné

Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych programov
na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU


Čl. 1
Úvodné ustanovenia

 1. Cieľom ďalších podmienok prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU je zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium. Podrobnejšie stanovujú podmienky prijatia a spôsob overovania ich splnenia.


Čl. 2
Všeobecné zásady a hľadiská na určenie odbornej spôsobilosti uchádzačov

 1. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu prvého stupňa vysokoškolského štúdia (ďalej len „bakalárskeho štúdia“) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (§ 56 ods. 1 zákona).

 2. Odborná spôsobilosť uchádzačov o bakalárske štúdium sa posudzuje na základe výsledkov štúdia na strednej škole, ktoré sú doložené príslušnými dokladmi, a/alebo iných dosiahnutých výsledkov preukazujúcich odbornú spôsobilosť uchádzačov určených týmto predpisom.


Čl. 3
Organizačné zásady

 1. Uchádzač bude zaradený do prijímacieho konania, ak do termínu stanoveného dekanom odovzdá alebo odošle vyplnené tlačivo "Prihláška na štúdium na VŠ", resp. elektronickú prihlášku.

 2. V prihláške uchádzač uvedie prospech dosiahnutý na strednej škole na konci 2. a 3. ročníka (v prípade päťročného štúdia prospech na konci 3. a 4. ročníka). Uchádzač musí uviesť v prihláške aj názov študijného programu, o štúdium ktorého sa uchádza. Okrem toho môže uviesť v poradí osobnej preferencie aj názvy najviac dvoch ďalších študijných programov ponúkaných fakultou, na ktoré by mohol byť prijatý v prípade, že by nebol prijatý na zvolený študijný program z dôvodu prekročenia počtu uchádzačov.

 3. K prihláške na štúdium priloží uchádzač do stanoveného termínu tieto prílohy:

  • potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v zmysle § 92 ods. 12 zákona. Výšku poplatku určuje vnútorná organizačná a riadiaca norma vydaná rektorom na príslušný akademický rok. V prípade podania elektronickej prihlášky a platby prevodom s korektným variabilným symbolom podľa inštrukcií na vyplnenie elektronickej prihlášky nie je potrebné poslať potvrdenie o zaplatení.
  • overené kópie vysvedčení za 2. a 3. ročník štúdia. Pokiaľ študijné výsledky v prihláške potvrdí stredná škola, overené kópie týchto vysvedčení nie je potrebné prikladať.
  • overenú kópiu maturitného vysvedčenia a vysvedčenia za 4. ročník štúdia (v prípade päťročného štúdia vysvedčenie za 5. ročník) doručia na Pedagogické oddelenie FEI STU bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr päť pracovných dní pred zasadnutím prijímacej komisie.
  • overené kópie diplomov a ocenení získaných za výsledky v stredoškolskej činnosti. Potvrdenie o účasti na súťaži nepostačuje.
  • súhlas na spracovanie osobných údajov uvedených v žiadosti a priložených dokladoch pre potreby prijímacieho konania a zápisu na štúdium.
  • v zmysle §31 ods.2 zákona č. 596/2003 Z. z. uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, doručia potvrdenie o rovnocennosti (ekvivalencii), resp. rozhodnutie o uznaní absolvovanej strednej školy v zahraničí a ekvivalencii známok udelených zahraničnou školou.

 4. Kópie dokladov priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostanú natrvalo súčasťou dokladov uchádzača o štúdium.

 5. Dekan určuje počet uchádzačov, ktorých plánuje prijať na štúdium bakalárskych študijných programov (čl. 2, ods. 1 Pravidiel a podmienok prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU).

 6. Ak splní podmienky prijatia na štúdium študijného programu väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok prijatia.

 7. V prípade, ak uchádzač splní podmienky pre prijatie na daný študijný program, ale nemôže byť prijatý z kapacitných dôvodov, bude prijatý na študijný program, ktorý si zvolil v druhom, resp. v ďalšom poradí, uvedenom v jeho žiadosti o prijatie. Ak uchádzač neuviedol v prihláške ďalšie študijné programy, o štúdium ktorých sa uchádza v ďalšom poradí, ponúkne mu fakulta študovať príbuzný študijný program.

 8. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

 9. Uchádzač, ktorý nesplní stanovené podmienky na prijatie, nebude prijatý na štúdium bakalárskych programov na FEI STU.

 10. Dekan môže vyhlásiť druhé kolo prijímacieho konania na štúdium vybraných bakalárskych študijných programov.

Čl. 4
Vyhodnotenie prijímacieho konania

 1. Prijímacia skúška sa nekoná. Uchádzači sa prijímajú na základe údajov o priebehu štúdia na strednej škole, pričom sa jednotlivým údajom priradí bodové hodnotenie.

 2. Za študijný priemer na konci 2. a 3. ročníka (na školách s 5-ročným štúdiom na konci 3. a 4. ročníka) strednej školy môže uchádzač získať maximálne 150 bodov za priemer 1,00, pričom sa počet udelených bodov lineárne znižuje k minimálnej hodnote 0 bodov za priemer 4,00.

 3. Typ absolvovanej strednej školy sa zohľadní pripočítaním koeficientu strednej školy.

  Typ absolvovanej strednej školy

  Koeficient

  • Gymnázium (kód študijného odboru xxxx5xx)
  • Stredná priemyselná škola a stredná odborná škola so zameraním študijného odboru na elektrotechniku a informatiku (kód študijného odboru xxxx6xx)

  50

  • Stredná priemyselná škola a stredná odborná škola bez zamerania študijného odboru na elektrotechniku a informatiku (kód študijného odboru xxxx6xx)
  • Stredná odborná škola so zameraním študijného odboru na elektrotechniku a informatiku (kód študijného odboru xxxx4xx)

  30

  • SOŠ bez zamerania na elektrotechniku a informatiku (kód študijného odboru xxxx4xx)

  0

 4. Uchádzač, ktorý maturoval z matematiky a dosiahl z jej externej časti aspoň 50%, alebo dobrovoľne absolvujú v rámci Národných porovnávacích skúšok (Scio)* test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo z Matematiky a dosiahne percentil 50 a viac, bude zvýhodnený následným pripočítaním 50 bodov.

 5. Uchádzač, ktorý dobrovoľne absolvuje v rámci Národných porovnávacích skúšok (Scio)* test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo z Matematiky a dosiahne percentil 80 a viac, bude zvýhodnený pripočítaním ďalších 50 bodov.

 6. Uchádzač, ktorý sa umiestnil do 10. miesta na olympiádach (matematickej, fyzikálnej, programátorskej) aspoň na úrovni krajského kola, alebo sa zúčastnil republikového kola SOČ, súťaže Zenit, resp. iných porovnateľných celoslovenských alebo medzinárodných súťaží v odbore relevantnom k zvolenému študijnému programu na fakulte, bude zvýhodnený pripočítaním ďalších 50 bodov.

 7. Uchádzač, ktorý bol v minulosti už prijatý na bakalárske štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU na ľubovoľný študijný program, bude znevýhodnený odčítaním 100 bodov.

 8. Poradie prijímaných uchádzačov sa zostaví osobitne pre každý študijný program podľa bodového hodnotenia.

 9. Dekan môže stanoviť minimálny počet bodov potrebných na prijatie na štúdium osobitne pre každý bakalársky študijný program. Uchádzači sa prijímajú podľa poradia vyjadreného bodovým hodnotením, pričom musia splniť podmienku dosiahnutia aspoň dekanom stanoveného minimálneho počtu bodov.

 10. Vyhodnotenie prijímacieho konania a návrh uchádzačov na prijatie na štúdium v príslušnom študijnom programe vykoná prijímacia komisia, ktorú menuje dekan fakulty.

Čl. 5
Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania

 1. O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje dekan fakulty.

 2. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača spolu s odôvodnením sa doručí uchádzačovi v písomnej forme na adresu jeho trvalého bydliska uvedenú v prihláške.

 3. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia dekana do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí na štúdium. Žiadosť sa podáva dekanovi. Postup pri vybavovaní žiadosti sa riadi zákonom (§ 58 ods. 8).

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

 1. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia v Akademickom senáte Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

 

V Bratislave, 28. 6. 2016

prof. Ing. František Uherek, PhD.
predseda AS FEI STU 
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
dekan FEI STU

* Národné porovnávacie skúšky (Scio): termíny a miesta testovania, vzorové testy a prihláška na testovanie sú zverejnené na www.scio.sk/nps.  Svoj výsledok uchádzač fakulte neodovzdáva. Výsledok uchádzačov fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť Scio. Každý uchádzač však musí spoločnosti Scio poskytnúť svoj súhlas k odovzdaniu výsledkov (urobí tak v rámci prihlášky na skúšku z daného predmetu).