Prejsť na obsah
Študijný program Kozmické inžinierstvo 2020/21

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU otvára v akademickom roku 2020/2021 nový inžiniersky študijný program

Kozmické inžinierstvo

Študijný program bol akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Akreditácia k nahliadnutiu. Štandardná dĺžka štúdia je 2 roky. 

Štúdium inžinierskeho študijného programu nadväzuje na bakalárske štúdium, je druhým stupňom vysokoškolského štúdia.

Ukončené je obhajobou diplomovej práce a štátnou skúškou. Po absolvovaní je udelený akademický titul: Ing. 

Štúdium prebieha v kombinácii anglického a slovenského jazyka

Štúdium študijného programu bude v akad. roku 2020/2021 otvorené iba v prípade minimálneho počtu 5 prijatých študentov. Predpokladaný maximálny počet prijatých študentov je 10.

Po úspešnom ukončení inžinierskeho štúdia bude možné pokračovať aj v doktoradskom študijnom programe Kozmické inžinierstvo.


Prijímacie konanie je už otvorené, prihlásiť sa môžete vyplnením

elektronickej prihlášky. 

  

Odporúčaný študijný plán 

Recommended study plan


 

 

Uplatnenie absolventov

Absolventi nadobudnú vedomosti a zručnosti v oblasti návrhu, vývoja a implementácie inteligentných elektronických, robotických, navigačných a komunikačných systémov, ktoré sú určené pre využitie v kozmických systémoch a aplikáciách. Študijný program sa zameriava na moderné metódy a technológie spadajúce do elektrotechniky, modelovania a simulácie, elektroniky, senzorov, robotiky, komunikačných systémov, navigácie, informačných technológií, mechaniky a termokinetiky, materiálov a konštrukcie, mikrosatelitov a praktickej astronómie či metód výskumu vesmíru. Uplatnenie absolventov študijného programu Kozmické inžinierstvo sa predpokladá v priemysle, vo výskume, prípadne vzdelávaní v celom rade oblastí. Absolventi nájdu uplatnenie vo výskume a vývoji systémov založených na pokročilých technológiách a využiteľných v rôznych oblastiach priemyslu, akými sú vnorené elektronické systémy, robotika, mechatronika, informačné technológie, automobilový priemysel a doprava, energetika a ďalšie.

 

Absolvent nájde uplatnenie ako:

  • samostatný tvorivý konštruktér a vývojový pracovník prvkov, komponentov, modulov a systémov kozmickej techniky či mikrosatelitov
  •  samostatný tvorivý pracovník v oblasti vývoja softvérových produktov a nových informačných systémov v riadení, robotike, kozmonautike a dopravnom priemysle
  • vedúci interdisciplinárnych výskumných a konštrukčných kolektívov, schopný pracovať v medzinárodných riešiteľských tímoch v rámci výskumu a vývoja
  • zakladateľ nových firiem (spin-off) a tvorca pracovných príležitostí,  predkladateľ vedecko-technických projektov


 

 

Harmonogram prijímacieho konania

Sprístupnenie elektronickej prihlášky: 1. 2. 2020
Termín podania prihlášky:
do  31. 5. 2020
Termín prijímacej skúšky: 23. - 25. 6. 2020
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 10. 7. 2020


 

 

Prijímacia skúška

Uchádzači o štúdium budú vybraní na základe bodov dosiahnutých za prijímaciu skúšku, posúdenia výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského štúdia a aktivít nad rámec absolvovaného predchádzajúceho vysokoškolského štúdia.

Hlavným cieľom prijímacej skúšky na inžiniersky študijný program je overiť potrebné schopnosti a predpoklady uchádzača študovať zvolený študijný program.

Okruhy otázok na prijímaciu skúšku budú zverejnené neskôr.


Prijímacia skúška bude odpustená uchádzačom ktorí sú v čase podávania prihlášky študentmi bakalárskeho štúdia na FEI STU.


 

  

Ďalšie informácie o príjímacom konaní

Podmienky prijímania, spôsob podania prihlášky, prílohy k prihláške, poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, vyhodnotenie prijímacieho konania a rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania, informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami, poplatky za štúdium a možnosti  štipendia nájdete na stánke Prijímacie konanie na inžinierske štúdium na akademický rok 2020/2021.