Prejsť na obsah
Študujte na našej fakulte

 

Od roku 1993 má fakulta zavedený nový univerzitný systém štúdia, koncipovaný v zmysle európskych trendov vývoja vysokoškolského vzdelávania. Je to trojstupňový systém štúdia, plne kompatibilný so závermi Bolonskej deklarácie, ako aj s ďalšími relevantnými medzinárodnými dokumentmi.
FEI STU začala od akademického roku 2004-05 poskytovať vysokoškolské vzdelanie v rámci nových akreditovaných bakalárskych (prvý stupeň) študijných programov a v nasledujúcich rokoch aj v rámci nových akreditovaných inžinierskych (druhý stupeň) a doktorandských (tretí stupeň) študijných programov. Každý z uvedených študijných programov predstavuje samostatné štúdium s vlastným prijímacím konaním. Každý študijný program sa vo všeobecnosti končí obhajobou záverečnej projektovej práce a štátnou komisionálnou skúškou.

Bakalárske štúdium je koncipované ako pregraduálne, široko profilované univerzitné štúdium.

Inžinierske štúdium stavia na vzdelaní získanom v rámci bakalárskeho štúdia. Zameriava sa na ďalšie rozvíjanie nezávislého tvorivého myslenia a schopnosti riešiť zložité problémy.

Doktorandské štúdium predstavuje najvyššie možné akademické vzdelanie. Je založené na samostatnom riešení vedeckovýskumného projektu.

Pri hodnotení štúdia sa používa kreditný systém, kompatibilný s Európskym systémom transferu kreditov ECTS (European Credit Transfer System), ktorý podporuje individuálnu mobilitu študentov, je flexibilný z hľadiska odbornej samoprofilácie a individuálnych potrieb študenta. Systém umožňuje študentom napríklad voliť si podľa potreby individuálne tempo štúdia.

 

 

Prečo sú naši absolventi úspešní

 

   
Peter Kollárik
generálny riaditeľ a predstaviteľ
spoločnosti Siemens na Slovensku
Jaroslav Holeček
člen predstavenstva pre personálnu oblasť VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.