Prejsť na obsah
Výskum

Bilaterálna spolupráca APVV

Číslo projektu:    SK-AT-0001-12
Názov projektu:   Výpočtové a experimentálne riešenie stiesneného krútenia nosníkových konštrukcií - SKATWATOR
Trvanie projektu:   2013 - 2014
Zodpovedný riešiteľ:    prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Pracovisko:    Ústav autmobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:    SK-AT-0008-12
Názov projektu:   Porovnanie mechanickej a elektrickej degradácie fotovoltických prvkov po zrýchlenom starnutí - MEDF
Trvanie projektu:   2013 - 2014
Zodpovedný riešiteľ:    doc. Ing. Vladimír Šály, PhD.
Pracovisko:    Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:    SK-PL-0032-12
Názov projektu:   Štruktúrne a magnetické vlastnosti iónmi ožiarených kovových skiel - STRUMAPIMG
Trvanie projektu:   2013 - 2014
Zodpovedný riešiteľ:    prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Pracovisko:    Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:    SK-PL-0005-12
Názov projektu:   Rozvoj nových technológií prípravy a metód charakterizácie perspektívnych elektronických a fotonických štruktúr a prvkov - ROTECH
Trvanie projektu:   2013 - 2014
Zodpovedný riešiteľ:    prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:    SK-CZ-2013-0042
Názov projektu:   Štruktúrne formy depozitov železa v organizmoch
Trvanie projektu:   2014 - 2015
Zodpovedný riešiteľ:   prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. 
Pracovisko:    Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva 
     
Číslo projektu:    SK-CZ-2013-0043
Názov projektu:   Hybridné heteroštruktúry na báze diamantu a ZnO pre využitie v elektronike a fotovoltaike
Trvanie projektu:   2014 - 2015
Zodpovedný riešiteľ:   Ing. Marian Marton, PhD.
Pracovisko:    Centrum STU pre informatizáciu
     
Číslo projektu:    SK-CZ-2013-0174
Názov projektu:   Aspekty a faktory vedúce k malému záujmu o štúdium technických odborov
Trvanie projektu:   2014 - 2015
Zodpovedný riešiteľ:   doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:    SK-CZ-2013-0197
Názov projektu:   Štúdium interakcií vodíka s defektami v štruktúrnych zliatinách pomocou pozitrónovej anihilačnej spektroskopie
Trvanie projektu:   2014 - 2015
Zodpovedný riešiteľ:   prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. 
Pracovisko:    Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

APVV Dofinancovanie 7RP projektov - DO7RP

Číslo projektu:    DO7RP-0040-11 
Názov projektu:   SMArt Systémy a Co - dizajn
Trvanie projektu:   2011 - 2014 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:    DO7RP-0005-12
Názov projektu:   PLEPS II – Depth profiling radiation induced defect concentration in DEMO structural materials using Pulsed Low Energy Positron Systems (PLEPS)
Trvanie projektu:   2013 - 2014
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:    DO7RP-0029-11 
Názov projektu:   HBB Next  - Next Generation Hybrid Broadcast Broadband
Trvanie projektu:   2011 - 2014
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.
Pracovisko:    Kancelária programov Európskej únie 

7RP

Číslo projektu:    288827 
Názov projektu:   SMAC - SMArt Systems and Co - design
Trvanie projektu:   2011 - 2014
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. 
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:    287848 
Názov projektu:   HBB next - Next Generation Hybrid Broadcast Broadband 
Trvanie projektu:   2011 - 2014 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD. 
Pracovisko:    Kancelária programov Európskej únie 
     
Číslo projektu:    FU07-CT-2007-00051 
Názov projektu:   PLEPS - Profilácia koncentrácie radiáciou defektov v materiáloch rektora ITER pomocou pulzného nízkoenergetického pozitrónového systému 
Trvanie projektu:   2007 - 2014
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. 
Pracovisko:    Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:    257051
Názov projektu:   EURO-DOTS II European Doctoral Training Support in Micro/Nano-electronics
Trvanie projektu:   2013 - 2014
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. 
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:    249684 
Názov projektu:   ENEN - Cooperation with Russia in Nuclear Education, Training and Knowledge II 
Trvanie projektu:   2013 - 2014
Zodpovedný rieš.:    doc. Ing. Ján Haščík, PhD. 
Pracovisko:    Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva 
     
Číslo projektu:   324449
Názov projektu:   ALBATROSS – Assembling Langmuir Architectures Throught the use of Roll-to-Roll Systems
Trvanie projektu:   2013 - 2017
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Martin Weiss, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:    249674
Názov projektu:   TRASNUSAFE - Training schemes on nuclear safety culture
Trvanie projektu:   2010 - 2014 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Pracovisko:    Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva 

ENIAC JU

Číslo projektu:    270722-2
Názov projektu:   ERG - Energy for a green society: from sustainable harvesting to smart distribution equipments, materials, design solutions and their applications 
Trvanie projektu:   2011 - 2014 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. 
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:    296131-2
Názov projektu:   E2SG - Energy to Smart Grid 
Trvanie projektu:   2012 - 2014 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:    324280/2012
Názov projektu:   E2COGAN - Energy Efficient Converters using GaN Power Devices 
Trvanie projektu:   02013 - 2017
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. 
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:   621272-2
Názov projektu:   SAFESENS
Trvanie projektu:   2014 - 2017
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Ivan Hotový, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

LIFELONG LEARNING PROGRAMME

Číslo projektu:    543516-LLP-1-2013 
Názov projektu:   HOME - Higher education Online: MOOCs the European way 
Trvanie projektu:   2013-2016
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. 
Pracovisko:    Ústav automobilovej mechatroniky 
     
Číslo projektu:    LLP/IP – 230/04/13
Názov projektu:   MoMendys - (Modelling methods for technical dynamic systems)
Trvanie projektu:   2013-2014
Zodpovedný rieš.:    doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. 
Pracovisko:    Ústav automobilovej mechatroniky 

Iné

Číslo projektu:    1046 R4 SERPENTE 
Názov projektu:   SERPENTE - Surpassing Energy Targets through Efficient Public Buildings 
Trvanie projektu:   2011 - 2014 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. František Janíček, PhD. 
Pracovisko:    Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky 
     
Číslo projektu:    16735/RO
Názov projektu:   Investigation of Microstructural Changes in Advanced Materials via Spectroscopic Methods 
Trvanie projektu:   2001 - 2014
Zodpovedný rieš.:    Ing. Jarmila Degmová, PhD. 
Pracovisko:    Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   17230/RO
Názov projektu:   Structural Transformations of Amorphous Alloys for Energy Applications
Trvanie projektu:   2012 - 2014
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   SFP 984520
Názov projektu:   Secure Implementation of Post-Quantum Cryptography
Trvanie projektu: 2013 -
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Otokar Grošek, PhD.
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky