Prejsť na obsah
Celoživotné vzdelávanie
  • Duplikát vysvedčenia o štátnej skúšky

žiadosť (768 kb)

V prípade skončenia štúdia v roku 2001 a neskôr vyhotovuje duplikáty vysvedčení o štátnej skúške Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov,  Rektorát STU bližšie info

Vydaním duplikátu pôvodný doklad stráca platnosť.

 

  • Potvrdenie o štúdiu od roku 1987 vrátane

žiadosť (765 kb)

V prípade skončenia štúdia do roku 1986 vrátane  vyhotovuje potvrdenie o štúdiu Archív STU bližšie info

 

  • Výpis výsledkov štúdia od roku 1987 vrátane

žiadosť (766 kb)

V prípade skončenia štúdia do roku 1986 vrátane  vyhotovuje potvrdenie o štúdiu Archív  STU bližšie info

Žiadosť, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je súhlas so spracovaním osobných údajov (dňom 25. mája 2018 nadobudol účinnosť nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), je potrebné vyplniť, podpísať a naskenované oba dokumenty poslať ako prílohu emailom  alebo poštou spolu s dokladom o úhrade poplatku na adresu:

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Pedagogické oddelenie
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Email: monika.mizikova@stuba.sk

Aktuálne informácie o poplatkoch spojených so štúdiom nájdete na webových stránkach STU >>>