Prejsť na obsah
Elektrotechnické minimum

Vzdelávacie aktivity FEI STU v oblasti ďalšieho vzdelávania občanov SR

Výchova a vzdelávanie v oblasti zvyšovania zamestnanosti

            Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom NR SR č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona NR SR č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení ďalších zákonov v priebehu prvej polovice roku 2006 pripravila a otestovala v praxi vzdelávaciu aktivitu

elektrotechnické minimum

v rozsahu 400 hodín

            Ministerstvo školstva SR na základe vypracovaného projektu a žiadosti o udelenie akreditácie na túto vzdelávaciu aktivitu vydalo dňa 16. júna 2006 Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

potvrdenie o akreditácii
číslo 0475/13476/2006/193/1

            Na základe tejto akreditácie umožní FEI STU, po absolvovaní tohto vzdelávania a pri splnení potrebných vstupných podmienok, získať občanom SR osvedčenie o elektrotechnickom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.

Takto získané vzdelanie umožní potom prípadným záujemcom využiť ďalšie vzdelávacie aktivity FEI STU, napríklad v oblasti ochrany práce, a získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť na vyhradených elektrotechnických zariadeniach.

 


Ďalšie informácie Vám poskytne garant projektu: doc.Ing. Kopča Miroslav, PhD. na tel.č. 02/60291685 alebo mobil: 0903423330