Prejsť na obsah
Celoživotné vzdelávanie

 

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE V OBLASTI OCHRANY PRÁCE

 

Keďže od 1.7.2006 nadobudli v SR účinnosť zákony:

  • č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a o nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

ktorých ustanovenia významne menia platnosť doterajších osvedčení o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov a zavádza povinnosť ich preškolenia, vypracovala Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU) dva projekty z oblasti vzdelávania a poradenstva v oblasti ochrany práce.

 

Na základe týchto projektov, podaných na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli udelené FEI STU v Bratislave dve oprávnenia:

 

OPRÁVNENIE

číslo 3839/2006-§ 21, 22, 23

na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu

§ 21 elektrotechnik

§ 22 samostatný elektrotechnik

§ 23 elektrotechnik na riadenie činnosti

 

a

 

OPRÁVNENIE

číslo 3840/2006-§ 24

na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu

§ 24 elektrotechnik špecialista

 


Ďalšie informácie Vám poskytne garant projektu: doc.Ing. Kopča Miroslav, PhD. na tel.č. 02/60291685 alebo mobil: 0903423330