Prejsť na obsah
Uchádzači

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v zmysle Zákona č. 131/2002 o vysokých školách vyhlasuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium na nasledovné študijné programy v dennej forme so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky a v externej forme so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky:

 • Aplikovaná informatika v študijnom odbore 9.2.9 Aplikovaná informatika
 • Elektroenergetika v študijnom odbore 5.2.30 Elektroenergetika
 • Elektronika a fotonika v študijnom odbore 5.2.13  Elektronika
 • Fyzikálne inžinierstvo v študijnom odbore 5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo
 • Jadrová energetika v študijnom odbore 5.2.31 Jadrová energetika
 • Mechatronické systémy v študijnom odbore 5.2.16  Mechatronika
 • Meracia technika v študijnom odbore 5.2.54  Meracia technika
 • Robotika a kybernetika v študijnom odbore 9.2.7  Kybernetika
 • Telekomunikácie v študijnom odbore 5.2.15 Telekomunikácie
 • Teoretická elektrotechnika v študijnom odbore 5.2.10  Teoretická elektrotechnika

Doktorandské štúdium nadväzuje na inžinierske štúdium, je tretím stupňom vysokoškolského štúdia. Ukončené je obhajobou dizertačnej práce. Po absolvovaní je udelený akademický titul: PhD.

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu tretieho stupňa je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.


Študijné programy

Študijné programy na akademický rok 2017/2018 ikona (1 271 kB)


Harmonogram prijímacieho konania

Termín podania prihlášky:  do 31. 05. 2017.
Termín prijímacej skúšky:
20. 6. 2017
Termín zasadnutia prijímacej komisie:
11. 07. 2017

Spôsob podania prihlášky:

Vyplnenie elektronickej prihlášky (elektronickú prihlášku nájdete na adrese http://is.stuba.sk/prihlaska/) a zároveň odovzdanie/zaslanie vyplnenej, vytlačenej a podpísanej elektronickej prihlášky s prílohami na adresu:

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pedagogické oddelenie
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Postup pri podávaní elektronickej prihlášky (pdf, 291 kB)

Elektronická prihláška na doktorandské štúdium bude otvorená 1. apríla 2017.

Prílohy k prihláške:

K podpísanej prihláške na príslušnom tlačive uchádzač musí doložiť nasledovné doklady:

 1. životopis, zoznam absolvovaných predmetov v rámci inžinierskeho štúdia so známkami
 2. notársky overenú kópiu diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní (inžinierskom), u absolventov STU overená kópia dokladov nie je podmienkou, fotokópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške (inžinierske štúdium), prípadne iné ocenenia, napr. cena dekana, rektora atď.
 3. stručnú predstavu riešenia zvolenej témy dizertačnej práce (motivačný list)
 4. súpis svojich publikovaných a nepublikovaných prác, odborné posudky o tých prácach ak boli vypracované, súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti
 5. doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania


Témy dizertačných prác

Uchádzač v prihláške uvedie tému dizertačnej práce a meno školiteľa.

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2017/2018 budú zverejnené najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie prihlášok na štúdium.

Vypísané témy dizertačných prác — V aplikácii vyberte: Typ práce: Dizertačná práca => Obmedziť

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

 • 20 € - denná forma štúdia
 • 25 € - externá forma štúdia
 • 80 € - štúdium v anglickom jazyku

Spôsob úhrady: bankovým prevodom

Banka príjemcu: Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
IBAN kód: SK06 8180 0000 0070 0008 4998
BIC/SWIFT kód banky: SPSRSKBA
Variabilný symbol: Evidenčné číslo elektronickej prihlášky
Správa pre prijímateľa: PhD. štúdium
Adresa príjemcu: Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava


V prípade cezhraničného prevodu, ktorý nespĺňa podmienky pre SEPA prevod

Banka príjemcu: Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Sprostredkujúca banka príjemcu: Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia
IBAN kód: SK06 8180 0000 0070 0008 4998
BIC/SWIFT kód banky: SUBASKBX
Variabilný symbol: Evidenčné číslo elektronickej prihlášky
Správa pre prijímateľa: PhD. štúdium
Adresa príjemcu: Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Prijímacia skúška

Uchádzači, ktorí spĺňajú základné podmienky na prijatie, resp. je predpoklad, že ich splnia a ich prihláška obsahuje všetky náležitosti, dostanú pozvánku na prijímaciu skúšku. Prijímacia skúška pozostáva z ústneho overenia vedomostí uchádzača v danej oblasti (téme dizertačnej práce) a overení jeho predpokladov na úspešné štúdium v danom odbore.

Rámcový obsah skúšky:

 1. zhodnotenie študijných výsledkov inžinierskeho/magisterského štúdia,
 2. zhodnotenie účasti žiadateľa vo vedeckovýskumnej činnosti,
 3. preverenie motivácie žiadateľa pre vedeckú prácu,
 4. preverenie znalosti daného odboru a prerokovanie témy

Skúšobná komisia zoradí uchádzačov podľa predpokladov na úspešné štúdium.

Prijatí budú uchádzači s najlepšími predpokladmi podľa plánovaných počtov pre jednotlivé študijné programy.


Počet uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na štúdium

Študijný program Slovenský jazyk
denná forma / externá forma
Anglický jazyk
denná forma
Aplikovaná informatika 2 / 2 0
Elektroenergetika 3 / 3 0
Elektronika a fotonika 6 / 2 2
Fyzikálne inžinierstvo 4 / 1 1
Jadrová energetika 2 / 2 1
Mechatronické systémy 4 / 2 2
Meracia technika 2 / 1 2
Robotika a kybernetika 3 / 3 0
Telekomunikácie 2 / 2 1
Teoretická elektrotechnika 1 / 1 0
Spolu 29 / 19 7

Štipendium

Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol prijatý, ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, nárok na štipendium.

Okrem toho môže byť študentovi jednorazovo priznané motivačné štipendium odborové vo vybraných študijných odboroch a motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností. Viac informácií na stránke: http://www.stuba.sk/sk/studentov/legislativa/stipendijny-poriadok-stu.html?page_id=4566.

Poplatky za štúdium

Štúdium v dennej forme je v štandardnej dĺžke bezplatné. Študent v dennej forme štúdia je povinný uhradiť fakulte ročné školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia, alebo v prípade súbežného štúdia viacerých študijných programov, alebo v prípade štúdia v cudzom jazyku.

Študent v externej forme štúdia je povinný uhrádzať ročné školné v každom roku štúdia.

Školné a poplatky spojené so štúdiom určuje smernica rektora platná pre príslušný akademický rok. Viac informácií na stránke: http://www.stuba.sk/sk/studentov/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom.html?page_id=4565.

Ukončené VŠ vzdelanie v zahraničí

Každý uchádzač o štúdium (občan SR, aj cudzinec), ktorý absolvoval predchádzajúce vysokoškolské štúdium v zahraničí, je povinný doložiť uznaný doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou  vysokou školou. Viac informácií na stránke: http://www.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov/studium-na-univerzite/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-ziskanych-v-zahranici.html?page_id=5545.