Prejsť na obsah
Dekanát FEI STU

Úradné hodiny:
pondelok – piatok: 9:30 – 12:00 hod.

Personálny referát

JUDr. Gabriela Janíková
tel.: +421/2/602 91 454
e-mail: gabriela.janikova [at] stuba.sk


Janka Gogová
tel.: +421/2/602 91 591
e-mail: janka.gogova [at] stuba.sk

 • prijímanie, zmeny a ukončovanie pracovného pomeru zamestnancov a s tým súviasiace činnosti vo vzťahu k sociálnej a zdravotným poisťovniam

 • príprava podkladov pre vyhotovenie zamestnaneckých preukazov a ITIC preukazov

 • zadávanie zamestnancov do stravného systému KREDIT


Referát ekonomiky práce a sociálnych činností

Ing. Alena Mandáková
tel.: +421/2/602 91 501
e-mail: alena.mandakova [at] stuba.sk

 • sledovanie, tvorba a čerpanie mzdových prostriedkov za fakultu ako aj v členení podľa ústavov a pracovísk
 • vypracovávanie správ, výkazov a štatistické hlásenia

Katarína Lietavová

dočasne poverená vedením PSO


tel.: +421/2/602 91 319
e-mail: katarina.lietavova[at] stuba.sk

 • zabezpečovanie odmeňovania, zmien platov, všetkých druhov príplatkov vrátane vyhotovovania rozhodnutí o plate zamestnancom fakulty

 • zabezpečovanie a príprava podkladov pre výplatu všetkých druhov odmien

Gabriela Stríbrnská
tel.: +421/2/602 91 681
e-mail: gabriela.stribrnska [at] stuba.sk

 • zabezpečuje a vykonáva administratívne práce súvisiace s výberovým konaním na obsadzovanie voľných pracovných miest
 • zabezpečuje realizáciu a spracovanie  dohôd o vykonávaní prác mimo pracovného pomeru

Referát mzdového učtovníctva

 • likviduje a spracováva príjmy zamestnancov fakulty a s tým súvisiace odvodové povinnosti za zamestnanca a zamestnávateľa

 • vykonáva ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie a ročné zúčtovanie dane

 • vyhotovuje evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia


Marta Bednárová
tel.: +421/2/602 91 201
e-mail: marta.bednarova [at] stuba.sk


Katarína Čásarová
tel.: +421/2/602 91 721
e-mail: katarina.casarova [at] stuba.sk