Prejsť na obsah
Dianie na FEI

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava


 

O Z N Á M E N I E

 

o konaní habilitačnej prednášky.

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle § 1, ods. 11 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor sa bude konať na zasadnutí Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, v B-klube, prízemie, dňa

 

19.9.2006 o 9.00 hodine

 

verejná habilitačná prednáška

 

Ing.  Dionýza Gašparovského, PhD.,

 

pracovníka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave na tému

 


 

Koncentrátory slnečnej energie a možnosti ich využitia v podmienkach strednej Európy.

 

 

 

prof. Ing. František Janíček, PhD.

dekan FEI STU              

 

V Bratislave, 21.8.2006

 


 

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava


 

O Z N Á M E N I E

 

o konaní obhajoby habilitačnej práce.

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle § 1, ods. 11 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor sa bude konať na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, v zasadačke KEE, blok C, dňa

 

19.9.2006 o 8.00  hodine

 

verejná obhajoba habilitačnej práce

 

Ing.  Dionýza Gašparovského, PhD.,

 

pracovníka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.


Názov habilitačnej práce:


Modelovanie svetelnočinných častí svietidiel.

 

 

prof. Ing. František Janíček, PhD.

dekan FEI STU              

 

V Bratislave, 21.8.2006