Prejsť na obsah
Dianie na FEI

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava


 

O Z N Á M E N I E

 

o konaní obhajoby habilitačnej práce.

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle § 1, ods. 11  Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor sa bude konať na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, v zasadačke KEE, blok C, dňa

 

23.1.2007 o 8.00 hodine

 

verejná obhajoba habilitačnej práce

 

Ing. Žanety  E l e s c h o v e j, PhD.,

 

pracovníčky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Názov habilitačnej práce:


Kvalita elektrickej energie.

 

 

prof. Ing. František Janíček, PhD.

dekan FEI STU              

 

V Bratislave, 3.1.2007