Prejsť na obsah
Dianie na FEI

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava


 

O Z N Á M E N I E

 

o konaní obhajoby habilitačnej práce.

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle § 1, ods. 11  Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor sa  bude konať na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, v zasadačke dekana, blok A-143, dňa

 

29.1.2008 o 10.00 hodine

 

verejná obhajoba habilitačnej práce

 

Ing.  Miloša Orgoňa,  PhD.,

 

pracovníka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Názov habilitačnej práce:


Gnozeologické, technologické a metodologické aspekty návrhu elektronických komunikačných služieb a aplikácií.

 

 

doc. Ing. Ján Vajda, PhD.

dekan FEI STU              

 

V Bratislave  10.1.2008