Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje v zmysle § 77, ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie:

  • 1 miesta odborného asistenta pre oblasť Elektrární a obnoviteľných zdrojov energie na Katedru elektroenergetiky FEI STU.

Požiadavky:

- vedecko-pedagogický titul PhD. v odbore Elektroenergetika,
- zameranie na predmety Elektrická časť elektrární a Nekonvenčné zdroje energie,
- publikačná činnosť,
- znalosť svetového jazyka.

 

  • 1 miesta odborného asistenta pre odbor Aplikovaná mechanika na Katedru mechaniky FEI STU.

Požiadavky:

- absolvent inžinierskeho štúdia v odbore Aplikovaná mechanika prípadne v príbuznom odbore,
- vedecko-pedagogický titul PhD. v odbore Aplikovaná mechanika prípadne študent doktorandského štúdia po absolvovaní dizertačnej skúšky,
- skúsenosti s vedením cvičení z predmetov: Úvod do inžinierstva a technická dokumentácia, Mechanika, Mechanické prvky a systémy automobilov, CAE mechatronických systémov, Počítačové riešenie polí,
- ovládanie práce s CAE systémami: AutoCad, SolidEdge, CATIA, ANSYS, ADAMS, Matlab,
- znalosť anglického alebo nemeckého jazyka.

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom prípadne prehľadom publikačnej činnosti zasielajte najneskôr do 12.9.2008 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.