Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1/ a 4/ zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

  • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor Fyzika kondenzovaných látok a akustika na Katedru fyziky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie v odbore Fyzika tuhých látok alebo v príbuznom študijnom odbore
- základná prax vo výučbe fyzikálnych predmetov

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

- výskumná činnosť so zameraním na elektromagnetické javy v tuhých látkach a látkových rozhraniach
- znalosť svetového jazyka

Predpokladaný termín nástupu : od 1.9.2009

Podmienky podania žiadosti:

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 19. júna 2009 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.