Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Štúdium vytvára predpoklady získania a doplnenia odborných i špecializovaných vedomostí z bezpečnostných systémov, havárií a nehôd, spoľahlivosti, legislatívy, ľudského faktora, bezpečnosti technologických a elektrických častí JE, chemických a materiálových aspektov, zneškodňovania RAO ako aj vyhoreného jadrového paliva, činnosti jadrovoenergetických zariadení, radiačnej ochrany a ekologických aspektov. Dva predmety budú čiastočne prednesené v anglickom jazyku, podobne ako výklad i komunikácia počas pracovnej cesty vo Švajčiarsku.


Termín konania
  08. 2. - 06. 12. 2010 
Miesto konania
  Prvé sústredenie 8. až 12.02.2010,
druhé sústredenie 15. až 19.03.2010, skúšky za prvý semester 29.03.2010;
tretie sústredenie 06. až 10.09.2010;
štvrté sústredenie 04. až 08.10.2010; skúšky za druhý semester 18.10.2010 ako aj obhajoba záverečných prác 06.12.2010 sa uskutoční v posluchárni A 518 STU FEI a podľa potreby aj v miestnostiach A 501 i A 616.
Usporiadateľ
  KJFT FEI STU
Kontaktná osoba
  doc. Ing. Ján Haščík, PhD.; 602 91 289; jan.hascik@stuba.sk