Prejsť na obsah
Dianie na FEI
     Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1/ a 4/ zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

- 1 miesta odborného asistenta na Katedru teoretickej a experimentálnej elektrotechniky FEI STU.
Kvalifikačné predpoklady :
  • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa
  • vedecko-akademická hodnosť PhD. v odbore Teoretická elektrotechnika, prípadne v príbuznom študijnom odbore
Podporujúce predpoklady a iné kritériá :
  • odborné zameranie na aplikovaný magnetizmus a prístrojovú techniku
  • odborná prax minimálne 10 rokov
Podmienky podania žiadosti :
     Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 17. februára 2010 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

 

 

doc. Ing. Ján Vajda, CSc.,v.r.
d e k a n              

 


v Bratislave, 4.2.2010