Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1/ a 4/ zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie :


- 1 miesta odborného asistenta na Katedru teoretickej a experimentálnej elektrotechniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady :

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa FEI STU

- vedecko-akademická hodnosť PhD. v odbore Teoretická elektrotechnika, prípadne v príbuznom študijnom odbore

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

- odborné zameranie na aplikovaný magnetizmus, elektronické obvody a prístrojovú techniku

  • odborná prax minimálne 15 rokov


- 1 miesta odborného asistenta na Katedru matematiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady :

- ukončené univerzitné vzdelanie matematického alebo príbuzného smeru

- vedecko-akademická hodnosť PhD., prípadne ukončenie doktorandského štúdia

v matematických alebo príbuzných odboroch v priebehu pol roka

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

- počítačová gramotnosť

- prednosť majú uchádzači pracujúci v oblasti diskrétnej matematiky, teórie kódovania,

matematickej analýzy a numerických metód


- 1 miesta odborného asistenta pre odbor Aplikovaná mechanika na Katedru mechaniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady :

- absolvent inžinierskeho štúdia v odbore Aplikovaná mechanika

- vedecko-pedagogický titul PhD. v odbore Aplikovaná mechanika, prípadne v príbuznom odbore

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

- skúsenosti s prednášaním a  vedením cvičení z predmetov: Mechanika, Aplikovaná mechanika, Počítačové riešenie polí, Strojné zariadenia jadrových elektrární, Základy modelovania a simulácie

  • odborná prax minimálne 5 rokov

- ovládanie práce s CAE systémami: Solid Efge, ANSYS, Mathematica

- znalosť anglického jazyka

 

Podmienky podania žiadosti :

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 19. mája 2010 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

 

doc. Ing. Ján Vajda, CSc., v.r.
dekan