Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1/ a 4/ zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

- 1 miesta odborného asistenta na Katedru mikroelektroniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady :

- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa - vedecko-akademická hodnosť PhD. v odbore Mikroelektronika, prípadne v príbuznom študijnom odbore

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

- skúsenosti z prípravy a vedenia seminárov, cvičení a diplomantov v oblasti senzoriky, merania a elektronického spracovania signálov

- vedecko-výskumná činnosť v oblasti tenkovrstvových štruktúr, senzoriky a elektronických systémov pre zdravotnícku techniku

- znalosť svetového jazyka


Podmienky podania žiadosti :

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 19. novembra 2010 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.


doc. Ing. Ján Vajda, CSc.
dekan