Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

  • 1 funkčného miesta profesora viazaného na študijný odbor Elektrotechnológie a materiály

Kvalifikačné predpoklady :

  • vedecko-pedagogický titul profesor v odbore Elektrotechnológie a materiály, prípadne v príbuznom študijnom odbore

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

  • splnenie Kritérií na vymenovanie profesorov na FEI STU, schválených vo vedeckej rade STU 1.12.2008 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).

Ďalšie kritériá:

  • prax - najmenej 5 rokov prednášková činnosť
  • znalosť svetového jazyka
  • aktívna publikačná činnosť v karentovaných časopisoch

Význam predpokladov pri rozhodovaní: splnenie kvalifikačných predpokladov je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie profesora.


Podmienky podania prihlášky :


Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 19. januára 2011 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

 

doc. Ing. Ján Vajda, CSc.
d e k a n