Prejsť na obsah
Dianie na FEI

 

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje v zmysle § 32, zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta:

  • riaditeľa Ústavu elektroniky a fotoniky FEI STU
  • riaditeľa Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU
  • riaditeľa Ústavu elektrotechniky FEI STU
  • riaditeľa Ústavu informatiky a matematiky FEI STU
  • riaditeľa Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU
  • riaditeľa Ústavu telekomunikácií FEI STU
  • riaditeľa Ústavu riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU

Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul profesor v odbore, ktorého rozvoj zabezpečuje daný ústav alebo v príbuznom odbore.

Ďalšie kritériá: skúsenosti s riadením preukázané vo funkcii vedúceho zamestnanca verejnej vysokej školy alebo jej fakulty, alebo vedením medzinárodných vedeckých projektov rámcového programu EÚ, alebo vedením medzinárodnej odbornej organizácie pôsobiacej v EÚ.

Význam predpokladov pri rozhodovaní: splnenie kvalifikačných predpokladov je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie riaditeľa ústavu.

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, dokladmi o praxi a overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť zasielajte najneskôr do 19. mája 2011 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

 

 

doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD., v.r.
d e k a n