Prejsť na obsah
Dianie na FEI

 

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1/ a 2/ zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

- 1 miesta asistenta, resp. odborného asistenta na Katedru telesnej výchovy FEI STU.
Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa učiteľského smeru
- odbor telesná výchova
- špecializácia turistika

Podmienky podania žiadosti:
Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 22. augusta 2011 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

 

doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.     
dekan