Prejsť na obsah
Dianie na FEI

 

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1/ a 2/ zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

  • 1 miesta odborného asistenta pre odbor Telekomunikácie na Ústav telekomunikácií FEI STU so zameraním na oblasti: analógového a digitálneho spracovania signálov; wavelety a banky filtrov.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené VŠ vzdelanie v oblasti telekomunikácií
  • vedecko-akademická hodnosť PhD. v odbore Telekomunikácie

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

  • minimálna odborná prax 5 rokov v oblasti telekomunikácií
  • aktívna znalosť jedného svetového jazyka
  • publikačná činnosť

Podmienky podania žiadosti:
Prihlášku spolu s osobným dotazníkom, dokladmi o vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 22. februára 2012 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.