Prejsť na obsah
Dianie na FEI

      Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1/ a 2/ zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie:

pre Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU na obsadenie:

 • 1 miesta odborného asistenta pre odbor Aplikovaná mechanika.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore Aplikovaná mechanika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

 • minimálne 2 roky praxe v odbore,
 • vedecko-výskumná aktivita v odbore,
 • aktívna publikačná činnosť na medzinárodných konferenciách a v karentovaných vedeckých časopisoch,
 • schopnosť vyučovať predmety: Úvod do inžinierstva, Aplikovaná mechanika, Metóda konečných prvkov, Multifyzikálne procesy v mechatronike,
 • vedenie záverečných a diplomových prác v študijných programoch: Automobilová elektronika, Aplikovaná mechatronika, Elektrotechnika a Elektroenergetika,
 • znalosť minimálne jedného svetového jazyka,
 • organizačné schopnosti a zručnosti v oblasti informačných technológií.

Predpokladaný termín nástupu: od 1. 9. 2013

 • 1 miesta odborného asistenta pre odbor Aplikovaná mechatronika

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore Automatizácia a riadenie, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

 • minimálne 2 roky praxe v odbore,
 • vedecko-výskumná aktivita v odbore,
 • aktívna publikačná činnosť na medzinárodných konferenciách a v karentovaných vedeckých časopisoch,
 • výskumná a pedagogická činnosť, vedenie cvičení a prednášok z vybraných kapitol: Projektovanie komplexných mechatronických systémov, Modelovanie a simulácie systémov v mechatronike, Databázové a vizualizačné systémy, Metódy číslicového riadenia,
 • vedenie záverečných prác v bakalárskych, inžinierskych alebo doktorských študijných programoch: Automobilová elektronika, Aplikovaná mechatronika, Automobilová mechatronika, Kybernetika a Robotika, IT v riadení,
 • zabezpečenie exkurzií a odborných praxí študentov,
 • znalosť minimálne dvoch svetových jazykov,
 • organizačné schopnosti a zručnosti v oblasti informačných technológií.

Predpokladaný termín nástupu: od 1. 9. 2013

    Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 22. augusta 2013 na adresu: FEI STU, referát ľudských zdrojov, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.