Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava,
FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava.

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1/ a 2/ zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie

pre Ústav telekomunikácií FEI STU na obsadenie:

 • 4 miest odborných asistentov pre odbor Telekomunikácie so zameraním na:
 • problematiku integrovaných služieb a moderných telekomunikačných sietí (1 odborný asistent),
 • problematiku širokopásmových telekomunikačných sietí a neverejných telekomunikačných sietí a služieb (1 odborný asistent),
 • bezdrôtové prenosové systémy, komunikačné systémy v automobiloch a kódovanie pre prenosové systémy (1 odborný asistent),
 • číslicové spracovanie reči a signálov a metód na klasifikáciu v spracovaní signálov (1 odborný asistent).

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore Telekomunikácie, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

 • minimálna odborná prax 5 rokov v oblasti telekomunikácií,
 • aktívna znalosť svetového jazyka,
 • publikačná činnosť.

Predpokladaný termín nástupu: od 1. 12. 2013 a od 1. 2. 2014

pre Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU na obsadenie:

 • 1 miesta odborného asistenta pre odbor Elektrotechnológia a materiály.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore Elektrotechnológia a materiály, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

 • pedagogická a výskumná činnosť v odbore minimálne 5 rokov,
 • aktívna publikačná činnosť na konferenciách a vo vedeckých časopisoch,
 • pedagogická prax v oblasti elektrotechnických materiálov a technológií, vysokonapäťovej a káblovej techniky, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach,
 • účasť na domácich a zahraničných projektoch,
 • aktívna znalosť svetového jazyka.

Predpokladaný termín nástupu od 1. 12. 2013.

pre Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU na obsadenie:

 • 1 miesta odborného asistenta pre odbor Fyzikálne inžinierstvo.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore Fyzikálne inžinierstvo alebo Fyzika kondenzovaných látok.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

 • minimálne 5 rokov praxe v odbore,
 • vedecko-výskumná aktivita v odbore s primeranými publikačnými výstupmi,
 • schopnosť výučby v predmetoch Fyzika, Aplikovaná optika, Fotonické kryštály,
 • vedenie záverečných a diplomových prác v odbore Fyzikálne inžinierstvo,
 • organizačné schopnosti,
 • znalosť minimálne jedného svetového jazyka.

Predpokladaný termín nástupu: od 1. 1. 2014.

pre Technologický inštitút športu FEI STU na obsadenie:

 • 1 miesta odborného asistenta.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené VŠ vzdelanie učiteľského smeru – odbor telesná výchova, špecializácia florball.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

 • ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa je vítané,
 • minimálne 5 rokov praxe.

Predpokladaný termín nástupu: od 1. 2. 2014.

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte najneskôr do 18. novembra 2013 na adresu: FEI STU, referát ľudských zdrojov, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.