Prejsť na obsah
Dianie na FEI
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova3, 812 19 v súlade § 77, odst. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:
  • 1 miesta odborného asistenta pre odbor Kybernetika na Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore Kybernetika alebo Automatizácia,

- ukončená práca PhD. v odbore Kybernetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

-  znalosti z oblasti:

  • sieťového riadenia procesov,
  • technických komunikácií,

- publikačná činnosť v odbore,
- aktívna znalosť anglického jazyka.

Prepokladaný termín nástupu:  od 1. 2. 2015

  • 1 miesta  odborného asistenta na Technologický inštitút športu FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

-  ukončené VŠ vzdelanie  učiteľského smeru - odbor telesná výchova, špecializácia basketbal
Podporujúce predpoklady a iné kritériá
:
- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa je vítané.

Prepokladaný termín nástupu:  od 15. 2. 2015

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti,  čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte najneskôr do 22. januára 2015 na adresu: FEI STU, referát ľudských zdrojov, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.