Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava v súlade § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta:

  • ­riaditeľa Ústavu automobilovej mechatroniky FEI STU
  • riaditeľa Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU
  • riaditeľa Ústavu elektroniky a fotoniky FEI STU
  • riaditeľa Ústavu elektrotechniky FEI STU
  • riaditeľa Ústavu informatiky a matematiky FEI STU
  • riaditeľa Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU
  • riaditeľa Ústavu robotiky a kybernetiky FEI STU
  • riaditeľa Ústavu telekomunikácií FEI STU
  • riaditeľa Inštitútu komunikácie a aplikovanej lingvistiky

Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul profesor v odbore, ktorého rozvoj zabezpečuje daný ústav alebo v príbuznom odbore.

Ďalšie kritériá: skúsenosti s riadením na úrovni fakulty preukázané pôsobením vo funkcii dekana, prodekana, predsedu Akademického senátu alebo vedúceho zamestnanca.

Význam predpokladov pri rozhodovaní: splnenie kvalifikačných predpokladov je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie riaditeľa ústavu.

Termín nástupu: 1. 5. 2015

Forma pohovoru: ústna

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, dokladmi o praxi a overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a čestným vyhlásením o bezúhonnosti, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť zasielajte najneskôr do 31. 3. 2015 na adresu: FEI STU, Referát ľudských zdrojov, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.