Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava v súlade § 77, odst. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 • 2 funkčných miest profesorov viazaných na študijný odbor 5.2.31 Jadrová energetika na Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU.

  Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul profesor v uvedenom, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
  Ďalšie kritériá:
  • pedagogická prax v odbore minimálne 20 rokov,
  • publikačná činnosť v karentovaných a vo vedeckých časopisoch,
  • organizačné schopnosti,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • skúsenosti s vedením medzinárodných projektov,
  • aktívna spolupráca so zahraničnými vedeckými inštitúciami,
  • výskumná činnosť v odbore.

Predpokladaný termín nástupu: 1. 11. 2015

 • 1 funkčného miesta profesora viazaného na študijný odbor 5.2.30 Elektroenergetika na Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU.

  Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul profesor v odbore Elektroenergetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
  Ďalšie kritériá:
  • pedagogická a výskumná prax minimálne 10 rokov,
  • aktívna publikačná činnosť v odbore Elektrotechnika a Elektroenergetika na medzinárodných konferenciách a v karentovaných vedeckých časopisoch,
  • skúsenosti s vedením vedecko-výskumných projektov a úspešná účasť na ich riešení,
  • schopnosť vyučovať predmety v študijnom programe Elektrotechnika a Elektroenergetika so zameraním na Elektrické stanice a prístroje, Ochrany a automatiky v ES, Ekonomika v energetike a Obnoviteľné zdroje energie,
  • viesť záverečné a diplomové práce v odboroch Elektroenergetika, Elektrotechnika,
  • schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku,
  • vedenie doktorandov v rámci PhD štúdia,
  • znalosť minimálne jedného svetového jazyka.

Predpokladaný termín nástupu: 1. 12. 2015

 • 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor 5.2.30 Elektroenergetika na Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU.

  Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul docent v odbore Elektroenergetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
  Ďalšie kritériá:
  • pedagogická a výskumná prax minimálne 10 rokov,
  • aktívna publikačná činnosť na medzinárodných konferenciách a vo vedeckých časopisoch,
  • skúsenosti s účasťou na domácich a zahraničných vedecko-výskumných projektoch a realizácia spolupráce s praxou s domácimi a so zahraničnými firmami,
  • schopnosť vyučovať predmety v študijnom programe Elektrotechnika a odbore Elektroenergetika so zameraním na predmety Optické a metalické káble, Technika vysokých napätí a z oblasti materiálov a technológií v energetike,
  • viesť záverečné a diplomové práce v odboroch Elektroenergetika, Elektrotechnika,
  • schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku,
  • znalosť minimálne jedného svetového jazyka.

Predpokladaný termín nástupu: 1. 11. 2015

 • 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor 5.2.13 Elektronika na Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU.

  Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul docent v odbore Elektronika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
  Ďalšie kritériá:
  • minimálne 5 ročná prax vo vedení prednášok študentov 2. a 3. stupňa a výskumných kolektívov pri riešení grantových výskumných úloh,
  • skúsenosti s riešením projektov rámci medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce,
  • špecializácia na mikrovlnnú techniku a antény, rádiokomunikačné systémy a trasy,
  • znalosť anglického jazyka.

Predpokladaný termín nástupu: 1. 11. 2015

 • 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor 5.2.54 Meracia technika na Ústav elektrotechniky FEI STU.

  Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul docent v odbore Meracia technika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
  Ďalšie kritériá:
  • minimálne 5 ročná prax v odbore,
  • publikačná činnosť v odbore,
  • skúsenosti z vedenia vedeckých a technických projektov,
  • zameranie na predmety: Elektromagnetická kompatibilita, Konštrukcia meracích prístrojov, Vysokofrekvenčná technika,
  • znalosť 2 svetových jazykov.

Predpokladaný termín nástupu: 1. 1. 2016

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- splnenie Kritérií na vymenovanie profesorov a docentov na FEI STU, schválených vo vedeckej rade STU 3. 6. 2014 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).
Význam predpokladov pri rozhodovaní:
- splnenie kvalifikačných predpokladov na profesorov a docentov je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie profesora a docenta.

Podmienky podania prihlášky: Prihlášku do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, dokladmi o praxi a overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte najneskôr do 19. októbra 2015 na adresu: FEI STU, referát ľudských zdrojov, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.