Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava v súlade § 77, odst. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 • 1 miesta odborného asistenta pre odbor 9.2.7 Kybernetika na Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené VŠ vzdelanie vzdelanie II. stupňa v odbore 9.2.7 Kybernetika alebo v odbore 5.2.14 Automatizácia,
  • vedecko-akademická hodnosť PhD. v odbore 9.2.7 Kybernetika alebo príbuznom študijnom odbore.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

  • znalosti z oblasti: riadiacich systémov, RT softvéru, teória automatického riadenia,
  • vedecké publikácie v odbore,
  • aktívna znalosť anglického jazyka.

 • 1 miesta odborného asistenta pre odbor 5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo na Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo alebo  v odbore 4.1.3 Fyzika kondenzovaných látok.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

  • minimálne 5 rokov praxe v odbore,
  • vedecko-výskumná aktivita v odbore s primeranými publikačnými výstupmi,
  • schopnosť výučby fyzikálnych predmetov,
  • organizačné schopnosti,
  • začlenenie v kolektívoch pre riešenie výskumných projektov,
  • znalosť minimálne jedného svetového jazyka.

 • 1 miesta odborného asistenta pre odbor 5.2.13 Elektronika na Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU.

  Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 5.2.13 Elektronika alebo v príbuznom študijnom odbore.

   Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

  • špecializácia na oblasť senzorových systémov a lekársku elektroniku,
  • autorstvo vedeckých publikácií a učebných textov,
  • pôsobenie v pedagogickom procese so zameraním na senzoriku, ochranu objektov budov a biofyziku,
  • priemerná znalosť anglického jazyka.

Predpokladaný termín nástupu u všetkých odborných asistentov:  od 1. 1. 2016

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte najneskôr do 4. decembra 2015 na adresu: FEI STU, Referát ľudských zdrojov, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.