Prejsť na obsah
Aktuality pre študentov

Registrácia predmetov na ak. rok 2021 – 2022

Termín registrácie: 12. 7. 2021 – 18. 7. 2021

Registrácia je povinná pre všetkých študentov, okrem študentov nastupujúcich do 1. ročníka bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktorí registráciu robia prostredníctvom E- návratky. Registráciu predmetov si musíte vykonať pre zimný aj pre letný semester.

K registrácii pristupujte zodpovedne, pretože zmena predmetov pri zápise už nebude možná.

Bez registrácie predmetov nebudete môcť vykonať e-zápis do vyššieho ročníka.  V aplikácii registrácie a zápisy bude od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021 sprístupnené tlačidlo Vykonať e- zápis, ktorým si urobíte elektronicky zápis.

Odporúčané študijné plány jednotlivých študijných programov FEI STU na ak. rok 2021/2022 sú pre študentov prístupné na https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/studium_od_2021/SP_2021_2022.pdf

Dôležité na prečítanie v študijnom programe pre študentov bakalárskeho štúdia:
Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov (str. 16), Harmonogram bakalárskeho štúdia (str. 29).

Dôležité na prečítanie v študijnom programe pre študentov inžinierskeho štúdia:
Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov (str. 150), Harmonogram inžinierskeho štúdia (str. 156).

V súvislosti so zosúlaďovaním študijných programov so štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo došlo v bakalárskych programoch (okrem API a ELT) a inžinierskych programoch k úpravám študijných plánov. Od budúceho akademického roku musia všetci študenti študovať podľa nových študijných plánov a na úspešné ukončenie štúdia  budú musieť mať absolvované všetky predmety v nových študijných plánoch. Z toho dôvodu bude všetkým študentom nastavený študijný plán 2021/2022. Dôkladne si preto pozrite nesplnené študijné povinnosti aj v predchádzajúcom období a chýbajúce predmety si v rámci registrácie doplňte.

V prípade otázok o zostavení študijného plánu, prosím kontaktujte pedagogického zástupcu na vašom ústave alebo garanta vášho ŠP.

Postup registrácie v AIS:

 • Prihlásite sa do AIS - portál študenta – registrácia a zápisy – registrácia 2021/2022 - váš študijný plán na zimný semester 2021/2022, (klik na Zobraziť študijný plán), zobrazia sa všetky predmety a tie, ktoré si registrujete, vyznačíte - na konci stránky je váš študijný plán na letný semester 2021/2022, (klik na Zobraziť študijný plán), vyznačíte registrované predmety - na záver - pridať označené predmety!!!
 • V prípade, že ste neúspešne absolvovali niektorý predmet, systém Vám ho ponúka v časti Neukončené predmety, musíte si tento predmet zapísať opakovane hneď pri najbližšej príležitosti, teda v nasledujúcom semestri, prípadne akademickom roku.
 • Pomocou okienka Predmet   vyhľadať máte možnosť si dohľadať a zaregistrovať ďalšie predmety, ktoré vám chýbajú, prípadne výberové predmety.
 • Ak vám bude svietiť červená gulička pri predmetoch v zimnom semestri, súvisí to buď s prekročenou kapacitou predmetu, alebo s nesplnenými prerekvizitami. Dodržujte nadväznosť predmetov, AIS vám priamo tu umožňuje podať žiadosť o udelenie výnimky z prerekvizity. Je na rozhodnutí garanta predmetu, či výnimku udelí alebo zamietne. Bez vyriešenia tohto problému vám v lete nepôjde urobiť E-zápis, preto ak bude žiadosť zamietnutá, alebo bez vyjadrenia, musíte si daný predmet odobrať.
 • Ak vám pri predmetoch v letnom semestri svieti červená gulička, a bude to spôsobené chýbajúcou prerekvizitou zo zimného semestra, toto nemá vplyv na E-zápis, a červená gulička zmizne akonáhle predmet v zime úspešne absolvujete.
 • Na zápis predmetu BP1 resp. DP1 je naviazaný aj výber témy bakalárskej, resp. diplomovej práce. Bližšie informácie k výberu tém dostanete na vašom ústave.
  Bez vybranej témy bakalárskej, resp. diplomovej práce nie je možné predmet BP1, resp. DP1 absolvovať.
 • Študent zodpovedá za správnosť vyplnených dokladov pri registrácii predmetov, ako aj za prípadné nesplnenie predpísaných študijných povinností v danom akademickom roku (semestri) zavinené nesprávnym zostavením osobného študijného plánu pri registrácii.
 • Pri problémoch so zostavením študijného plánu kontaktujte vašu referentku/referenta na pedagogickom oddelení, resp. pedagogického zástupcu na vašom ústave.
 • Tlač registračného hárku nie je nutná.

Pokyny k registráciám z ústavov pre bakalárske štúdium:

Automobilová mechatronika pdf (561 kB)
Robotika a kybernetika 1 Bc pdf (525 kB)
Robotika a kybernetika 2 Bc pdf (535 kB)
Robotika a kybernetika 3 Bc pdf (536 kB)

Pokyny k registráciám z ústavov pre inžinierske štúdium:

Aplikovaná elektrotechnika pdf (500 kB)
Aplikovaná informatika pdf (407 kB)
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita pdf (289 kB)
Elektroenergetika pdf (421 kB)
Elektronika a fotonika pdf (634 kB)
JFI pdf (600 kB)
MIKT pdf (619 kB)
Robotika a kybernetika pdf (536 kB)