Prejsť na obsah
Doktorandské štúdium

Podrobnosti týkajúce sa udeľovania ocenenia Cena rektora STU (ďalej tiež „ocenenie“) absolventom upravuje smernica rektora číslo 6/2015-SR zo dňa 19. 05. 2015 Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatkov číslo 1 a 2 (ďalej len „smernica“).

 

Podmienky udelenia ocenenia Cena rektora STU absolventovi doktorandského štúdia

Rektor môže udeliť ocenenie Cena rektora STU absolventovi doktorandského študijného programu v prípade, ak počas štúdia príslušného doktorandského študijného programu súčasne dosiahol nasledovné výsledky:

  1. najmenej dva uverejnené alebo preukázateľne akceptované výstupy tvorivej činnosti kategórie A+ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania, ktorý je priradený k študijnému odboru doktorandského študijného programu absolventa. V prípade, ak je k študijnému odboru priradených viac odborov habilitačného konania alebo inauguračného konania, berie sa do úvahy odbor habilitačného konania a inauguračného konania, v ktorom pôsobí školiteľ doktoranda (ďalej len „príslušný odbor HaIK“),
  2. najmenej taký celkový počet uverejnených výstupov tvorivej činnosti kategórie A+ alebo A v príslušnom odbore HaIK, ktorý je rovný počtu rokov štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu,
  3. najmenej tri prednášky na medzinárodných konferenciách prezentované osobne vo svetovom jazyku.

 

Podklad pre udelenie ocenenia

Údaje o splnení jednotlivých podmienok sa uvádzajú v podklade pre udelenie ocenenia Cena rektora STU absolventovi doktorandského študijného programu, ktorého vzor tvorí prílohu smernice.

Vyplnený a školiteľom podpísaný podklad je potrebné doručiť p. Kurucovej na PGO FEI STU najneskôr 7 dní po obhajobe dizertačnej práce.

 

Zaradenie výstupov tvorivých činností do kategórií A+ alebo A

Pre jednotlivé odbory habilitačného konania a inauguračného konania je zaradenie výstupov tvorivých činností do kategórií A+ alebo A  stanovené v smernici rektora č. 1/2021 – SR Pravidlá na určenie minimálnych kritérií na získanie titulu docent a profesor na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v časti upravujúcej Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na STU v príslušnom odbore HaIK.

Zoznam MRV (medzinárodných renomovaných vydavateľstiev)  – výber STU