Prejsť na obsah
Doktorandské štúdium

Výzva na podávanie žiadostí o finančný príspevok je otvorená

Doktorandský program na FEI STU v Bratislave (ďalej len „program“) je motivačný fond (ďalej len „fond“), ktorý je určený na podporu zvyšovania kvality a efektívnosti vedecko-výskumnej činnosti študentov študijných programov tretieho stupňa a na podporu ich zapojenia do medzinárodných aktivít formou absolvovania výskumných mobilít a stáží na zahraničnom akademickom alebo výskumnom pracovisku.

Program slúži najmä ako doplnok k existujúcim schémam podporujúcim jeho oprávnené aktivity (napr. Erasmus+)

 

Účel poskytnutia finančného príspevku

Oprávnené aktivity na poskytnutie nenávratného finančného príspevku sú:

  • Aktivita I.: krytie nákladov spojených s prezentovaním a publikovaním výsledkov vedecko-výskumnej činnosti vo vedeckých časopisoch indexovaných v databázach Scopus alebo WoS a na významných medzinárodných vedeckých konferenciách so zborníkom v databázach Scopus alebo WoS podľa bezprostredne predchádzajúceho obdobia  (ďalej len „publikácia“),
  • Aktivita II.: krytie nákladov (cestovných, ubytovacích) spojených so stážou na zahraničnom akademickom alebo výskumnom pracovisku v súvislosti s témou dizertačnej práce (ďalej len „zahraničná stáž“).

 

Oprávnení žiadatelia

Oprávnenými žiadateľmi (ďalej len „žiadateľ“) sú študenti študijných programov tretieho stupňa, ktorí boli prijatí na tému vypísanú školiteľom z FEI STU v Bratislave okrem:

  • študentov, ktorí sú v stave prerušenia štúdia,
  • študentov, voči ktorým je vedené disciplinárne konanie.

 

Výška finančného príspevku

Maximálna výška finančného príspevku na jednu žiadosť (účel) je: pre Aktivitu I. 2000 EUR a pre Aktivitu II. 5000 EUR.

Jeden žiadateľ môže získať finančný príspevok pre každú z Aktivít I. a II. maximálne raz v priebehu 12 mesiacov.

Žiadateľovi môže byť priznaný príspevok maximálne do výšky reálne, transparentne a efektívne použitých nákladov súvisiacich so zahraničnou pracovnou cestou alebo publikovaním článku v časopise.

 

Predkladanie a náležitosti žiadostí

O finančný príspevok sa môže žiadateľ uchádzať formou písomnej Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku (ďalej len „žiadosť“) s prílohami. Žiadosť je potrebné doručiť p. Nataši Učňovej na Oddelenie pre vedu a výskum, ktorá ju predloží na vyjadrenie prodekanke pre vedu a výskum.

Žiadosť musí obsahovať:

  • údaje o žiadateľovi: titul, meno a priezvisko, ID, pracovisko, študijný odbor, študijný program a forma štúdia, ročník štúdia,
  • účel poskytnutia finančného príspevku: napr. poplatok za uverejnenie publikácie v časopise, vložné na konferenciu, poplatok za dopravu a ubytovanie na zahraničnej stáži, a pod.
  • celková výška požadovaného finančného príspevku,
  • doklad potvrdzujúci prijatie publikácie alebo pozvanie/prijatie žiadateľa na zahraničnú stáž (príloha žiadosti),
  • vyjadrenie školiteľa a predsedu odborovej / programovej komisie k predloženej žiadosti,
  • vyhlásenie žiadateľa o správnosti údajov uvedených v žiadosti.

 

Posudzovanie žiadostí

Žiadosť o finančný príspevok posudzuje prodekan pre vedu a výskum a schvaľuje prodekan pre doktorandské štúdium.

Rozhodnutie o pridelení / nepridelení finančného príspevku bude doručené žiadateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa podania žiadosti.

Rozhodnutie o pridelení / nepridelení finančného príspevku je konečné.

Finančné príspevky budú poskytované len do vyčerpania prostriedkov vo fonde.

Na pridelenie finančného príspevku nemá žiadateľ právny nárok.

 

Forma vydania výzvy

Výzva sa môže priebežne otvárať a uzatvárať podľa dostupnosti finančných prostriedkov vo fonde.