Prejsť na obsah
Doktorandské štúdium

Pravidlá a podmienky na utváranie individuálnych študijných plánov

Pre organizáciu doktorandského štúdia na FEI STU platia predovšetkým:

Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty.

Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia.

Harmonogram doktorandského štúdia

akademický rok 2017-2018

Zápis

 
Posledný termín podania prihlášky 31. 5. 2018
Termín konania prijímacej skúšky Termín bude dodatočne upresnený
Zápis do 1. roku doktorandského štúdia 23. 8. 2018 o 900 hod. v posluchárni BC 300  
Začiatok výučby  1. 9. 2017
Zimný semester  1. 9. 2017 - 28. 2. 2018
Letný semester  1. 3. 2018 - 31. 8. 2018
Odovzdanie písomnej práce k dizertačnej skúške denní do  31. 1. 2018 / externí do 31. 7. 2018
Termín dizertačnej skúšky denní do  28. 2. 2018 / externí 31. 8. 2018
Odovzdanie dizertačnej práce  
(najneskôr 3 mesiace pred ukončením štúdia) do  31. 5. 2018
Aktualizácia individuálneho študijného plánu  
Študenti do 30. 6. 2018
Školitelia do  1. 8. 2018
Predsedovia odborových komisií do 25. 8. 2018
Elektronický zápis študentov do ďalšie ročníka od 16. 7. 2018 do 31. 8. 2018
(elektronický zápis si robí v AISe študent)