Prejsť na obsah
Doktorandské štúdium

Pravidlá a podmienky na utváranie individuálnych študijných plánov

Pre organizáciu doktorandského štúdia na FEI STU platia predovšetkým:

Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty.

Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia.

Harmonogram doktorandského štúdia

akademický rok 2018/2019

Zápis

 
Posledný termín podania prihlášky 31. 5. 2019
Termín konania prijímacej skúšky 27. 6. 2019
Zápis do 1. roku doktorandského štúdia 21. 8. 2019 o 900 hod. v posluchárni AB 300  
Začiatok výučby 1. 9. 2018
Zimný semester 1. 9. 2018 - 28. 2. 2019
Letný semester 1. 3. 2019 - 31. 8. 2019
Odovzdanie písomnej práce k dizertačnej skúške denní do  31. 1. 2019 / externí do 31. 7. 2019
Termín dizertačnej skúšky denní do  28. 2. 2019 / externí 31. 8. 2019
Odovzdanie dizertačnej práce
(najneskôr 3 mesiace pred ukončením štúdia) do 31. 5. 2019
Aktualizácia individuálneho študijného plánu  
Študenti do 30. 6. 2019
Školitelia do  1. 8. 2019
Predsedovia odborových komisií do 23. 8. 2019
Elektronický zápis študentov do ďalšie ročníka od 15. 7. 2019 do 31. 8. 2019
(elektronický zápis si robí v AISe študent)