Prejsť na obsah
Doktorandské štúdium

Pravidlá a podmienky na utváranie individuálnych študijných plánov

Pre organizáciu doktorandského štúdia na FEI STU platia predovšetkým:

Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty.

Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia.

Harmonogram doktorandského štúdia

akademický rok 2020 / 2021

Zápis

 
Posledný termín podania prihlášky 31. 5. 2021
Termín konania prijímacej skúšky upresníme neskôr
Zápis do 1. roku doktorandského štúdia upresníme neskôr
Začiatok výučby 1. 9. 2020
Zimný semester 1. 9. 2020 - 28. 2. 2021
Letný semester 1. 3. 2021 - 31. 8. 2021
Odovzdanie písomnej práce k dizertačnej skúške denní do  31. 1. 2021 / externí do 31. 7. 2021
Termín dizertačnej skúšky denní do  28. 2. 2021 / externí do 31. 8. 2021
Odovzdanie dizertačnej práce
(najneskôr 3 mesiace pred ukončením štúdia) do 31. 5. 2021
Aktualizácia individuálneho študijného plánu  
Študenti do 30. 6. 2021
Školitelia do  1. 8. 2021
Predsedovia odborových komisií do 23. 8. 2021
Elektronický zápis študentov do ďalšie ročníka od 15. 7. 2021 do 31. 8. 2021
(elektronický zápis si robí v AISe študent)