Prejsť na obsah
Doktorandské štúdium

Písomná práca k dizertačnej skúške v cudzom jazyku

  • Doktorand predkladá písomnú prácu k dizertačnej skúške v štátnom jazyku. Na základe žiadosti doktoranda ikona (79 kB) môže byť písomná práca k dizertačnej skúške predložená aj v inom ako štátnom jazyku. K žiadosti sa vyjadruje predseda odborovej komisie a schvaľuje ju dekan. (Študijný poriadok STU, čl. 36, bod 5)

Dizertačná práca v cudzom jazyku

  • Doktorand môže predložiť dizertačnú prácu na obhajobu aj v inom ako štátnom jazyku podľa čl. 18 bod 3 tohto študijného poriadku; k žiadosti sa vyjadruje predseda odborovej komisie. (Študijný poriadok STU, čl. 39, bod 2)
  • Ak je dizertačná práca vypracovaná v inom ako štátnom jazyku, autoreferát je vypracovaný v rovnakom jazyku ako dizertačná práca. (Študijný poriadok STU, čl. 40, bod 5)
  • Obhajoba dizertačnej práce je verejná. Vo výnimočných prípadoch, ak oblasť témy dizertačnej práce je chránená osobitným zákonom, môže ju dekan vyhlásiť za neverejnú. Koná sa v jazyku, v akom je dizertačná práca predložená k obhajobe. (Študijný poriadok STU, čl. 42, bod 6). V rovnakom jazyku musia byť vypracované aj posudky dizertačnej práce.

Pre všetky záverečné práce platí

  • So súhlasom dekana môže byť záverečná práca napísaná a obhajovaná aj v českom, anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom alebo ruskom jazyku. V takom prípade je jej súčasťou resumé v štátnom jazyku v rozsahu spravidla 10 % rozsahu záverečnej práce a abstrakt v štátnom jazyku. (Študijný poriadok STU, čl. 18, bod 3)