Prejsť na obsah
Aktuality pre študentov
Na cvičenia sa prihlasujú všetci okrem študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia (BŠ).


  1. Zobrazenie rozvrhu – rozvrh v AIS bude dostupný 14. 9. 2020 (pondelok poobede).          

Na základe tohto rozvrhu sa budete prihlasovať na cvičenia, preto Vás žiadame, aby ste sa s ním oboznámili. Rozvrh je zverejnený a priebežne aktualizovaný na www.fei.stuba.sk a na http://aladin.elf.stuba.sk/rozvrh/ .

 

  1. Prihlasovanie na cvičenia (rozvrhovú akciu) – Prihlasovanie na cvičenia pre študentov sa otvára postupne na základe ich doposiaľ získaných študijných výsledkov (VŠP), ktoré sú zaznamenané v AIS a takisto sa zohľadňuje vyplnenie evaluácie (minimálne na 60 %)  v LS 2019/20 .

Prihlasovanie začína 16. 9. 2020 (streda) od 11:00 hod.  Časy, kedy bude študentovi umožnené zapísanie, budú vygenerované v pondelok 14. 9. 2020 a môžete si ich potom pozrieť v portáli študenta, berie sa stav v čase generovania, zmeny po tomto čase sa nezohľadňujú.

V časti Moje štúdium kliknite na Registrácie, zápisy a zmeny po zápisoch. V časti Zvolené predmety, kde vidíte zapísané predmety na zimný semester, sa môžete cez stĺpec Cvičenie zapisovať na cvičenia jednotlivých predmetov.

Zapisovanie na cvičenia končí 17. 9. 2020 (štvrtok) o 12:00 hod.


 Upozornenie:

             Každé cvičenie ( rozvrhová akcia ) má ohraničenú kapacitu. Po dosiahnutí tejto kapacity sa už ďalší študent na toto cvičenie nemôže zapísať.  

Pri kolízii rozvrhov (napr. konflikt prednášok s cvičeniami) kontaktujte mailom fakultného integrátora.

Študenti vyšších ročníkov - ak majú zapísaný predmet prvého ročníka Bc. štúdia, si cvičenie dohodnú individuálne s cvičiacim.


Pokyny ústavov a inštitútov:

ÚMIKT:

Študenti 2., 3. ročníka bakalárskeho ŠP telekomunikácie (BcŠP TLK) a študenti 1., 2. ročníka inžinierskeho ŠP multimediálne informačné a komunikačné technológie (IngŠP MIKT) sa pri zapisovaní na rozvrhové akcie budú zapisovať podľa rozvrhov a zoznamov zostavených ústavom. Informácie budú zaslané študentom do poštovej schránky v AIS.

Na predmety, ktoré nezabezpečuje ÚMIKT, sa študenti prihlasujú na rozvrhové akcie v AIS podľa vlastného uváženia, rešpektujúc pokyny zverejnené na webovej stránke fakulty.

URK: 

Pokyny pre zápis študentov

  • Poslucháči ročníka bakalárskeho programu Robotika a kybernetika,
  • poslucháči ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika a
  • poslucháči ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika

sa na rozvrhové akcie zapisujú podľa zoznamov a rozvrhov uvedených na stránke  

https://urk.fei.stuba.sk/semester/rozvrh/

 

Postup: pozrite si zaradenie svojej skupiny na cvičenia a podľa toho sa zapíšte v rozvrhu AIS.

Iný spôsob zápisu nebude akceptovaný!