Prejsť na obsah
Aktuality pre študentov

Najlepší absolventi inžinierskeho štúdia môžu byť za dosiahnuté výsledky ocenení rektorom STU alebo dekanom FEI STU. 

Najlepším absolventom v jednotlivých študijných programoch udeľuje rektor STU Cenu rektora.

Pravidlá udeľovania tohto ocenenia upravuje smernica rektora číslo 6/2015-SR v znení dodatkov č. 1 a 2.

Ocenenie môže udeliť rektor absolventovi inžinierskeho alebo magisterského študijného programu, ktorý dosiahol najlepší VŠP za celé obdobie štúdia príslušného študijného programu spomedzi všetkých absolventov daného študijného programu, pričom súčasne absolvent dosiahol VŠP za celé štúdium nie horší ako 1,2 vrátane, štátne skúšky absolvoval s hodnotením A a dosiahol počas štúdia príslušného inžinierskeho alebo magisterského študijného programu okrem diplomovej práce aj ďalšie vynikajúce výsledky v odbornej činnosti, ktoré môže preukázať svojím menom.

O udelení Ceny rektora STU rozhodne rektor. Ocenení dostanú diplom “Cena rektora STU” a k tejto cene môže rektor priznať aj mimoriadne štipendium z vlastných zdrojov STU.

Dekan FEI STU udeľuje ocenenie Cena dekana FEI STU absolventom za vynikajúce plnenie študijných povinností.

Podmienky pre udelenie ocenenia sú stanovené v smernici dekana č. 3/2019. 

Absolvent inžinierskeho štúdia získa Cenu dekana FEI STU za vynikajúce plnenie študijných povinností, ak počas celého štúdia bol hodnotený klasifikačným stupňom A až C, štátnu skúšku absolvoval s hodnotením A a dosiahol vážený študijný priemer za celé štúdium nie horší ako 1,25 vrátane.

Ocenenie Cena dekana FEI STU sa vydáva ako diplom. K oceneniu môže dekan priznať aj mimoriadne štipendium z vlastných zdrojov FEI STU v Bratislave. 

Autori najlepších diplomových prác môžu získať Pochvalný list dekana za vynikajúco vypracovanú diplomovú prácu.

Kritériá hodnotenia sú uvedené v štatúte o najlepšiu diplomovú prácu absolventov FEI STU v Bratislave.

Diplomová práca musí spĺňať všetky formálne náležitosti, musí predstavovať prínos v danej oblasti, hodnotenie obhajoby diplomovej práce je A a riešenie navrhnuté diplomantom je originálne. Časť práce môže byť prezentovaná na konferenciách alebo publikovaná v časopisoch.

Najlepšie diplomové práce v jednotlivých študijných programoch nominujú riaditelia ústavov na základe hodnotení, ktoré predložia predsedovia skúšobných komisií po ukončení štátnych skúšok. Na ocenenie možno navrhnúť maximálne 10% (zaokrúhlených smerom nadol) absolventov príslušného študijného programu.

Autori víťazných diplomových prác získajú Pochvalný list dekana za vynikajúco vypracovanú diplomovú prácu. K oceneniu môže byť priznané aj jednorazové mimoriadne štipendium z vlastných zdrojov FEI STU v Bratislave. 

Diplomové práce je možné nominovať aj do súťaží organizovaných externými organizáciami.

Cena NCR – súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti robotiky

Vyhlasovateľom súťaže je Národné centrum robotiky na Slovensku (NCR).

Štatút súťaže 

Cena prof. Nemessányiho pre rok 2021

Vyhlasovateľom súťaže je Slovenský plynárenský a naftový zväz.

Informácie o súťaži