Prejsť na obsah
Štúdium

V akademickom roku 2018/2019 je možné prihlásiť diplomové práce do nasledovných súťaží:

  • Inžinierska cena 2019 - súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti stavebníctva v akademickom roku 2018/2019.
  • Cena NCR - súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti robotiky v roku 2019.
  • NAJDIPLOMOVKA - súťaž o najlepšiu diplomovú prácu, ktorej téma sa týka spoločnosti Slovnaft, alebo je pre ňu v danej oblasti relevantná.

Návrhy na nominácie diplomových prác do súťaží Inžinierska cena 2019 a Cena NCR budú realizované prostredníctvom komisií na obhajobu diplomových prác na jednotlivých ústavoch. Prihlášky do súťaží budú pripravované v súčinnosti s Pedagogickým oddelením fakulty. Do súťače NAJDIPLOMOVKA prihlasujú svoje diplomové práce absolventi, je však potrebný súhlas a vyjadrenie vedúceho práce.

  

Inžinierska cena 2019 - súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti stavebníctva v akademickom roku 2018/2019

Organizátorom Ceny je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia v súčinnosti so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI).

Predmetom Inžinierskej ceny je celoštátna súťaž o najlepšiu diplomovú prácu fakúlt technických univerzít na Slovensku v oblasti navrhovania budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb.

Komisie na obhajobu diplomových prác inžinierskeho štúdia jednotlivých fakúlt nominujú najlepšie práce do fakultného kola. Nezávislá fakultná komisia na základe nominácií vyberie najviac 3 práce do celoštátneho kola Ceny v každej sekcii:

  • Pozemné stavby – budovy
  • Inžinierske stavby.

Odborná porota bude hodnotiť originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia, tvorivý prístup k riešenému problému a komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

Odborná porota vyberie z diplomových prác nominovaných fakultami do celoštátneho kola jednu diplomovú prácu, ktorá získa Inžiniersku cenu 2019. Autor víťaznej práce sa zároveň stáva laureátom Inžinierskej ceny 2019. Porota súbežne vyberie ďalšie 3 diplomové práce (bez udania poradia), ktoré získajú Čestné uznanie.

Súčasťou všetkých ocenení sú diplomy a finančné odmeny vo výške:

  • Inžinierska cena 2019 - 800 Eur,
  • Čestné uznania – každá práca 400  

Súčasťou kompletnej dokumentácie zasielanej diplomovej práce je: vyplnená, podpísaná a opečiatkovaná prihláška (súbor typu doc, docx, pdf), zdôvodnenie prihlásenia do Ceny vypracované nezávislou fakultnou komisiou, anotácia práce, vizualizácie, príp. fotografie fyzických modelov, úplné znenie diplomovej práce s prílohami na USB, 1 výtlačok postera s rozmermi 700 x 1000 mm (na výšku), slúžiaci k prezentácii jej autora pred porotou i na výstave všetkých diplomových prác. Poster sa doručí organizátorovi Ceny v tube. Ak je súčasťou diplomovej práce vytlačená výkresová dokumentácia prikladá sa zložená do formátu A4.

Termín na zaslanie prihlášok je 15.9.2019, diplomové práce a úplnú dokumentáciu dokumentáciu (včítane posterov) je potrebné odovzdať do 30.9.2019.

Prihláška a vzor postera

 

Cena NCR - súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti robotiky v roku 2019

Vyhlasovateľom súťaže je Národné centrum robotiky na Slovensku (NCR).

Do súťaže sa môžu zapojiť študenti, ktorí končia inžinierske štúdium so zameraním na robotiku a príbuzné odbory na niektorej z vysokých škôl a univerzít so sídlom v Slovenskej republike.

Hodnotenie diplomových prác je rozdelené do troch častí. V prvej časti vyberajú (nominujú) najlepšie práce z odboru jednotlivých vysokých škôl a univerzít členovia komisie pre štátne skúšky. Hodnotia sa ciele práce a ich splnenie, prínos práce pre oblasť robotiky, vhodnosť použitej metodiky, prezentácia práce pri obhajobe a výstupy počas spracovania práce.

V druhej časti, zo všetkých zaslaných prác, zo všetkých zúčastnených vysokých škôl a univerzít vyberie hodnotiaca komisia desať najlepších diplomových prác.

Autori týchto prác budú pozvaní na finálne kolo, kde dostanú priestor svoju prácu odprezentovať. Komisia na základe týchto prezentácií vyberie najlepšie tri práce a jednu najviac inovatívnu diplomovú prácu.

Prihlášku do súťaže je potrebné zaslať poštou a anotáciu diplomovej práce v elektronickej podobe najneskôr do 30.6.2019.

Anotácia diplomovej práce musí obsahovať zhrnutie vlastnej práce a opis dosiahnutých výsledkov v rozsahu 300 až 500 slov.

Štatút súťaže a prihláška

 

NAJDIPLOMOVKA - súťaž o najlepšiu diplomovú prácu, ktorej téma sa týka spoločnosti Slovnaft.

Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Slovnaft. V rámci súťaže traja diplomanti, ktorí napísali prácu relevantnú pre SLOVNAFT, majú šancu získať 1000 € a ich fakulty/vysoké školy 2000 €.

Do súťaže sa môžu zapojiť absolventi, ktorí v roku 2019 úspešne ukončili inžinierske štúdium a ich diplomová práca spĺňa nasledujúce kritériá:

  • hodnotenie od školiteľa alebo oponenta známkou A,
  • obhajoba na štátniciach na známku A,
  • téma sa týka spoločnosti Slovnaft alebo je pre ňu v danej oblasti relevantná.

Na prihlásenie do súťaže je potrebné vyplniť prihlasovací formulár. Okrem údajov o diplomovej práci je potrebný aj súhlas so zapojením sa do súťaže od školiteľa, prípadne od iného zástupcu školy.

Viac informácií a prihlasovací formulár