Prejsť na obsah
Štúdium

 

Kontaktná osoba:

PaedDr. Eduard Psotka
tel.: 02/602 91 741
e-mail: eduard.psotka [at] stuba.sk

Systém ubytovania „Ubytovanie STU“ pre akademický rok 2017/2018 je spustený od 2. 6. 2017. Študenti, ktorí majú záujem o ubytovanie, si musia podať elektronickú žiadosť pre pridelenie ubytovania v systéme

Elektronické podávanie žiadosti pre pridelenie ubytovania platí pre všetkých študentov bakalárskeho, inžinierskeho aj doktorandského štúdia (okrem zahraničných študentov, ktorí si podávajú žiadosť písomne na Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne STU).

Systém neumožní podať si žiadosť nikomu s trvalým pobytom v Bratislave.

Po podaní žiadosti Vám systém automaticky vypočíta bodové hodnotenie pre štúdium, časovú dostupnosť ako aj sociálne štipendium podľa „Kritérií pre pridelenie ubytovania STU“.

gif Inštrukcie pre nastupujúcich prvákov prijatých v 1. kole ikona (161 kB)

gif Inštrukcie pre nastupujúcich prvákov prijatých v 2. kole  ikona (160 kB)

  • Súčasne Vás upozorňujeme na automatické (systémové) rušenie ubytovania v prípade:
   - ak si do stanoveného termínu od pridelenia ubytovania nerezervujete izbu,
   - neuhradíte cenu za ubytovanie za 1. platobné obdobie (september/október) v stanovenej lehote splatnosti,
   - uhradíte ju pod nesprávnym variabilným symbolom (platbu nebude možné automaticky priradiť),
   - alebo ju uhradíte v nesprávnej výške.

Žiadosti o ďalšie body, ktoré môžete získať v súlade s „Kritériami pre pridelenie ubytovania STU“ resp. „Dodatkom ku kritériám“ (zdravotné dôvody, darovanie krvi, členstvo v rôznych organizáciách a pod.) ste povinní si podať na Pedagogickom oddelení FEI, počas úradných hodín u kontaktnej osoby uvedenej v systéme ("požiadavky a profil" > "kritéria a kontakty") do 20. 6. 2017.

gif Erasmus počas ZS - pokyny ikona (143 kB) 

Informácie o ubytovaní a termínoch sú dostupné priamo v systéme. V prípade akýchkoľvek zmien, alebo nových informácií, budeme priebežne informovať.