Prejsť na obsah
Aktuality pre študentov

Termín registrácie: 06.06.2022 – 24.06.2022

 

Registrácia je povinná pre všetkých študentov, okrem študentov nastupujúcich do 1. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí registráciu robia prostredníctvom E- návratky. Registráciu predmetov si musíte vykonať pre zimný aj pre letný semester.

K registrácii pristupujte zodpovedne, pretože zmena predmetov pri zápise už nebude možná.

Bez registrácie predmetov nebudete môcť vykonať e-zápis do vyššieho ročníka.  V aplikácii registrácie a zápisy bude od 1.8.2022 do 31.8.2022 sprístupnené tlačidlo , ktorým si urobíte elektronicky zápis.

Odporúčané študijné plány jednotlivých študijných programov FEI STU na ak. rok 2022/2023 sú pre študentov prístupné na https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/studium_od_2022/SP_2022_2023_v2.pdf

Dôležité na prečítanie v študijnom programe pre študentov bakalárskeho štúdia:
Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov (str. 16), Harmonogram bakalárskeho štúdia (str. 29).

Dôležité na prečítanie v študijnom programe pre študentov inžinierskeho štúdia:
Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov (str. 151), Harmonogram inžinierskeho štúdia (str. 158).

Postup registrácie v AIS:

 • Prihlásite sa do AIS - portál študenta – registrácia a zápisy – registrácia 2022/2023 - váš študijný plán na zimný semester 2022/2023, (klik na Zobraziť študijný plán), zobrazia sa všetky predmety a tie, ktoré si registrujete, vyznačíte - na konci stránky je váš študijný plán na letný semester 2022/2023, (klik na Zobraziť študijný plán), vyznačíte registrované predmety - na záver - pridať označené predmety!!!
 • Študenti 3. Bc., ktorí pokračujú v inžinierskom štúdiu klikajú na nadväzujúci IŠ program.
 • V prípade, že ste neúspešne absolvovali niektorý predmet, systém Vám ho ponúka v časti Neukončené predmety, musíte si tento predmet zapísať opakovane hneď pri najbližšej príležitosti, teda v nasledujúcom semestri, prípadne akademickom roku.
 • Pomocou okienka  máte možnosť si dohľadať a zaregistrovať ďalšie predmety, ktoré vám chýbajú, prípadne výberové predmety.
 • Ak vám bude svietiť červená gulička pri predmetoch v zimnom semestri, súvisí to buď s prekročenou kapacitou predmetu, alebo s nesplnenými prerekvizitami. Dodržujte nadväznosť predmetov, AIS vám priamo tu umožňuje podať žiadosť o udelenie výnimky z prerekvizity. Je na rozhodnutí garanta predmetu, či výnimku udelí alebo zamietne. Bez vyriešenia tohto problému vám v lete nepôjde urobiť E-zápis, preto ak bude žiadosť zamietnutá, alebo bez vyjadrenia, musíte si daný predmet odobrať.
 • Ak vám pri predmetoch v letnom semestri svieti červená gulička, a bude to spôsobené chýbajúcou prerekvizitou zo zimného semestra, toto nemá vplyv na E-zápis, a červená gulička zmizne akonáhle predmet v zime úspešne absolvujete.
 • Na zápis predmetu BP1 resp. DP1 je naviazaný aj výber témy bakalárskej, resp. diplomovej práce. Bližšie informácie k výberu tém dostanete na vašom ústave.
  Bez vybranej témy bakalárskej, resp. diplomovej práce nie je možné predmet BP1, resp. DP1 absolvovať.
 • Študent zodpovedá za správnosť vyplnených dokladov pri registrácii predmetov, ako aj za prípadné nesplnenie predpísaných študijných povinností v danom akademickom roku (semestri) zavinené nesprávnym zostavením osobného študijného plánu pri registrácii.
 • Pri problémoch so zostavením študijného plánu kontaktujte vašu referentku/referenta na pedagogickom oddelení, resp. pedagogického zástupcu na vašom ústave.
 • Tlač registračného hárku nie je nutná.
 • Korekcia v registrácii predmetov je možná len do 8.7.2022 a to v prípade, že študent:
 • nevyhovel na skúške a je povinný si predmet znovu zapísať v nasledujúcom ak. roku ako opakovaný;
 • si registrovaný predmet musí zrušiť, pretože neabsolvoval predmet, ktorý je prerekvizitou pre daný predmet;
 • si zvolil výberový predmet, ktorý sa neotvára pre malý počet záujemcov;
 • sa prihlásil na predmet, kde je prekročený kapacitný limit predmetu (na predmet sa prihlásilo veľa študentov);
 • Túto zmenu je študent povinný oznámiť svojej študijnej referentke/referentovi do 8.7.2022 a to výlučne MAILOM!