Prejsť na obsah
Aktuality pre študentov

  AKTUÁLNE PRIZNANÉ ŠTIPENDIÁ:

   

  PODMIENKY NA PRIZNÁVANIE A POSKYTOVANIE ŠTIPENDIÍ upravuje Štipendijný poriadok STU v platnom znenÍ (ďalej len „Štipendijný poriadok“)

  Študenti majú možnosť poberať:

  • tehotenské štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu (čl. 2a Štipendijného poriadku)
  • sociálne štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu (čl. 2 Štipendijného poriadku),
  • motivačné štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu (čl. 3 Štipendijného poriadku),
  • štipendiá z vlastných zdrojov STU (čl. 7 Štipendijného poriadku).

   

  TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIÁ

   

  SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ

  Legislatíva a bližšie informácie

  Usmernenie pre žiadateľov o sociálne štipendiá (145 kB)

  Žiadosť o priznanie/prehodnotenie sociálneho štipendia (34 kB)

  Upozornenie pre študentov, ktorí k dokladom o sociálne štipendium prikladajú potvrdenie z daňového úradu: potvrdenie musí byť na predpísanom tlačive ! (279kB)

  Prečítajte si priložené informácie Daňového riaditeľstva SR.

   

  MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ Z PROSTRIEDKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

  Všetky študijné programy, ktoré poskytuje FEI STU, patria do študijných odborov preferovaných trhom práce, ktorých štúdium je podporované aj formou motivačných odborových štipendií (čl. 4 Štipendijného poriadku). Toto štipendium môže získať až 50 % študentov z daného odboru, pričom kritériá na jeho priznanie zohľadňujú študijné výsledky z predchádzajúceho štúdia. Výška štipendia je odstupňovaná v závislosti od dosiahnutých výsledkov. V roku 2022 je základná výška štipendia 270 eur, pričom maximálna výška nesmie presiahnuť trojnásobok tejto základnej výšky.

  Motivačné štipendium za vynikajúce študijné výsledky (čl. 5 Štipendijného poriadku) môžu získať študenti za výsledky v predchádzajúcom akademickom roku, ak študent nemal v tom roku prerušené štúdium na obdobie dlhšie ako 30 kalendárnych dní, pričom úspešne absolvoval všetky predmety zapísané v študijnom pláne a jeho VŠP bol najviac do 2,2 vrátane.. Toto štipendium môže získať 10 % študentov. Výška štipendia je odstupňovaná v závislosti od dosiahnutých výsledkov. V roku 2022 je základná výška štipendia 480 eur, maximálna výška nesmie prekročiť trojnásobok základnej výšky.

  Motivačné štipendium za mimoriadne výsledky (čl. 6 Štipendijného poriadku) môže byť priznané za mimoriadne plnenie študijných povinností, za dosiahnuté mimoriadne výsledky v oblasti výskumu a vývoja alebo za reprezentáciu fakulty v umeleckých súťažiach, športových súťažiach alebo v súťažiach v oblasti štúdia, výskumu alebo vývoja.

  Motivačným štipendiom za mimoriadne plnenie študijných povinností oceňujeme napr. najlepších študentov po prvom semestri bakalárskeho štúdia za podmienky, že úspešne absolvovali všetky predmety v odporúčanom študijnom pláne a dosiahli VŠP najviac 1,3 vrátane.

   

  ŠTIPENDIÁ Z VLASTNÝCH ZDROJOV

  Mimoriadne štipendium z vlastných zdrojov môže byť priznané najlepším absolventom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktorí skončili s celkovým výsledkom štúdia prospel s vyznamenaním alebo získali Cenu dekana FEI STU  (271 kB) za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia, alebo absolventom, ktorým bol udelený Pochvalný list dekana  (188 kB) za vynikajúco vypracovanú záverečnú prácu. . Štipendium môže byť priznané aj za príkladný občiansky postoj, za aktívne pôsobenie v orgánoch akademickej samosprávy STU, fakulty alebo nimi ustanovených poradných orgánoch alebo za aktívny podiel na rozvoji, propagácii alebo reprezentácii STU alebo fakulty.

   

  FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA poskytuje študentom vysokých škôl pôžičky za zvýhodnených podmienok.