Prejsť na obsah
Aktuality pre študentov

  AKTUÁLNE PONUKY ŠTIPENDIÍ


  AKTUÁLNE PRIZNANÉ ŠTIPENDIÁ:

   

  PODMIENKY NA PRIZNÁVANIE A POSKYTOVANIE ŠTIPENDIÍ upravuje Štipendijný poriadok STU

  Študenti majú možnosť poberať:

   

  TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIÁ

   

  SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ

  Legislatíva a bližšie informácie

  Usmernenie pre žiadateľov o sociálne štipendiá (145 kB)

  Žiadosť o priznanie/prehodnotenie sociálneho štipendia (34 kB)

  Upozornenie pre študentov, ktorí k dokladom o sociálne štipendium prikladajú potvrdenie z daňového úradu: potvrdenie musí byť na predpísanom tlačive ! (279kB)

  Prečítajte si priložené informácie Daňového riaditeľstva SR.

   

  MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ

  Všetky študijné programy, ktoré poskytuje FEI STU v prvom aj druhom stupni štúdia patria do študijných odborov preferovaných trhom práce, ktorých štúdium je podporované aj formou motivačných odborových štipendií. Toto štipendium môže získať až 50 % študentov z daného odboru, pričom kritériá na jeho priznanie zohľadňujú študijné výsledky z predchádzajúceho štúdia. Výška štipendia je odstupňovaná v závislosti od dosiahnutých výsledkov. V roku 2021 je základná výška štipendia 300 eur a maximálna výška nesmie presiahnuť 900 eur.

  Motivačné štipendium za vynikajúce študijné výsledky môžu získať študenti za výsledky v predchádzajúcom akademickom roku, ak študent nemal v tom roku prerušené štúdium na obdobie dlhšie ako 30 kalendárnych dní, pričom úspešne absolvoval všetky predmety v odporúčanom študijnom pláne. Toto štipendium môže získať 10 % študentov. Výška štipendia je odstupňovaná v závislosti od dosiahnutých výsledkov. V roku 2021 je základná výška štipendia 480 eur, študenti s najlepšími výsledkami môžu získať až 1 440 eur.

  Motivačným štipendiom za mimoriadne plnenie študijných povinností oceňujeme aj najlepších študentov po prvom semestri bakalárskeho štúdia za podmienky, že úspešne absolvovali všetky predmety v odporúčanom študijnom pláne a dosiahli VŠP najviac 1,3 vrátane.

  Motivačné štipendium za mimoriadne výsledky môže byť priznané za dosiahnuté mimoriadne výsledky v oblasti výskumu a vývoja a za reprezentáciu fakulty v umeleckých alebo športových súťažiach.

   

  MIMORIADNE ŠTIPENDIÁ

  Mimoriadne štipendium  môže byť priznané aj najlepším absolventom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktorí získali Cenu dekana FEI STU (271 kB) za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia, alebo Pochvalný list dekana (188 kB) za vynikajúco vypracovanú záverečnú prácu. Oceňujeme aj rôzne ďalšie aktivity a významnú činnosť konanú v prospech fakulty.

   

   

  FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA poskytuje študentom vysokých škôl pôžičky za zvýhodnených podmienok.